1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ty­sker­ne har indtil vi­de­re le­ve­ret en fi n slut­run­de og bør kun­ne hol­de mo­men tum i den­ne kamp. Rus­ser­ne har nem­lig langt fra im­po­ne­ret - i ind­le­den­de grup­pe tab­te man klart til Dan­mark og slog to hold af dår­lig kva­li­tet, in­den det så se­ne­st blev uaf­gjort mod sven­sker­ne. Her måt­te Rusland bru­ge man­ge kræft er mod­sat ty sker­ne, der tid­li­ge­re på da­gen af­gjor­de tin­ge­ne tidligt imod Un­garn og der­for kun­ne spa­re no­get me­re på res­sour­cer­ne. Selv om ty sker­ne i den­ne tur­ne­ring mang­ler fl ere pro­fi ler, vir­ker de sta­dig mindst et ni­veau over Rusland.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.