Vil­le ik­ke gi­ve hånd til Pia K.

BT - - NYHEDER -

HÅND­TRYK Jeg vil da ik­ke hol­de op med at ra­ek­ke hån­den frem til folk. Jeg må ac­cep­te­re, hvis de ik­ke vil gi­ve hån­den, men det er ud­tryk for et kvin­de­syn, som jeg ik­ke bry­der mig om,« si­ger Met­te Bo­ck.

For Pia Kja­ers­gaard hand­ler det om at ind­ret­te sig ef­ter den kul­tur, man le­ver i.

»Da jeg var i Iran, tog jeg tørkla­e­de på, for­di jeg var ga­est,« si­ger hun.

Met­te Bo­ck ser det hel­ler ik­ke som no­get pro­blem at ik­la­e­de sig en let tørkla­e­de, når hun rej­ser i Mel­le­mø­sten.

»På sam­me må­de som vi for­ven­ter, at folk, der kom­mer til vo­res land, stik­ker en fin­ger i jor­den og til­pas­ser sig den kul­tur, de er i, så stik­ker jeg og­så en fin­ger i jor­den, der hvor jeg kom­mer hen og ta­ger et tørkla­e­de på. Der er selv­føl­ge­lig en gra­en­se, jeg ta­ger ik­ke en bur­ka på, men et let tørkla­e­de går der in­gen skår af mig ved at ta­ge på,« si­ger hun. In­gen kom­men­tar Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra den iran­ske am­bas­sa­dør, da han iføl­ge am­bas­sa­den er på rej­se i sit hjem­land.

For­bud­det mod at gi­ve hånd til kvin­der har va­e­ret hånd­ha­e­vet af Iran i man­ge år.

Ved nytårs­ku­ren i ja­nu­ar 2003 und­lod den iran­ske ch­argés d’af­fai­res som den ene­ste at gi­ve Dron­nin­gen hån­den. Det ac­cep­te­re­de Mar­gret­he.

Le­der si­de 15 Jeg op­fat­ter det som rin­ge­agt. Det­te er det dan­ske par­la­ment, og så må han føl­ge reg­ler­ne her

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.