Spø­gel­ses­bi­li­ster

BT - - NYHEDER - GRAFIK: Fa­ger­heim

TRA­GE­DIE

Ulyk­ken ske­te på det sted, hvor Hil­le­rød­mo­tor­vej­en pas­se­rer henover Fi­ske­ba­e­kvej i ud­kan­ten af Va­er­lø­se. Kol­li­sio­nen var så vold­som og ske­te med så stor kraft, at beg­ge kø­re­tø­jer brød i brand.

Fø­rer­ne af bi­ler­ne måt­te ef­ter­føl­gen­de ska­e­res fri af de knu­ste kø­re­tø­jer. En tred­je per­son, an­gi­ve­ligt den 75-åri­ge kvin­de, var ble­vet slyn­get ud og blev fun­det lig­gen­de på sel­ve kø­re­ba­nen. Fi­re ti­mers op­ryd­ning Opryd­nings­ar­bej­det va­re­de i over fi­re ti­mer, og tra­fik­ken blev først åb­net igen klok­ken 03.10 nat­ten til søn­dag.

Vagt­chef hos Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti Ole Hest­ba­ek hav­de i går over­for BT ik­ke no­get bud på, pra­e­cis hvor den 29-åri­ge døds­bi­list er kørt ned ad ram­pen i den for­ker­te ret­ning.

Li­ge­som der hel­ler ik­ke fo­relå op­lys­nin­ger om, hvor­vidt han kan ha­ve va­e­ret på­vir­ket af al­ko­hol el­ler stof­fer.

»Vi ved ik­ke, hvor han er kørt ned, og må­ske fin­der vi hel­ler ik­ke ud af det. Men det kan ty­de på, at han har kørt i den for­ker­te si­de gen­nem et styk­ke tid,« ly­der det fra vagt­che­fen med hen­vis­ning til vid­neud­sagn fra an­dre bi­li­ster.

Ved den an­den dødsu­lyk­ke, som li­ge­le­des ske­te lør­dag af­ten, mi­ste­de en 82-årig mand­lig bi­list li­vet i en kol­li­sion på Hol­ba­ek­mo­tor­vej­en. Ved 19.30-ti­den gjor­de han sig selv til spø­gel­ses­bi­list, da han kør­te imod fa­erds­els­ret­nin­gen i det øst­gå­en­de spor og ram­te en an­den bil frontalt. Den 82-åri­ge mand blev dra­ebt, mens den 41-åri­ge mand og hans halvan­det år gam­le søn, som be­fandt sig i den an­den bil, slap nå­digt fra kol­li­sio­nen.

Iføl­ge vagt­che­fen hos Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti bra­ek­ke­de man­den en arm, mens hans lil­le søn ik­ke har få­et mén af ulyk­ken.

Kort før kl. 23 lør­dag af­ten kø­rer den 29-åri­ge spø­gel­ses­bi­list imod fa­erds­els­ret­nin­gen i det syd­li­ge spor på Hil­le­rød­mo­tor­vej­en og pas­se­rer bl.a. Mor­ten Møl­ler, som har sin ka­e­re­ste og tre børn med i bi­len. Og­så fle­re an­dre bi­ler und­går med nød og na­ep­pe kol­li­sion. Den 29-åri­ge mand fra Hil­le­rød pas­se­rer fle­re bi­ler på sin vil­de fa­erd på mo­tor­vej­en. Po­li­ti­et ved end­nu ik­ke, hvor på mo­tor­vejs­net­tet han er kørt ned ad den for­ker­te ram­pe.

og kø­rer frontalt ind i bi­len med et ae­g­te­par fra Kø­ben­havn på hen­holds­vis 77 og 75 år. Få mi­nut­ter se­ne­re er der blå blink, red­dere, la­e­ger og aku­t­vog­ne over det he­le. Tra­fik­ken bli­ver luk­ket helt ned og kan først åb­ne igen kl. 03.10.

og hen­des ka­e­re­ste, dj'en Kas­per Sven­strup, hol­der i kø ta­et på ulyk­kes­ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.