Ko­ster fi­re liv

BT - - NYHEDER -

Mø­der du selv, el­ler er du ble­vet ad­va­ret om, at der er en spø­gel­ses­bi­list der, hvor du kø­rer, bør du føl­ge Vej­di­rek­to­ra­tets råd: Hold så me­get til høj­re som over­ho­ve­det mu­ligt, idet spø­gel­ses­bi­li­sten for­ment­lig tror, at han kø­rer på en al­min­de­lig lan­de­vej og der­for som of­test selv vil kø­re imod dig i over­ha­lings­ba­nen. Lad va­e­re med at over­ha­le. For­søg al­drig at stil­le dit kø­re­tøj i over­ha­lings­ba­nen for at stop­pe en spø­gel­ses­bi­list. Når el­ler hvis det er mu­ligt, skal du kø­re fra på et si­de­an­la­eg el­ler en fra­kør­sel og af­ven­te mel­ding i ra­dio­en. Ring straks 112 og meld det, hvis du mø­der en spø­gel­ses­bi­list. Hvis man selv er så uhel­dig plud­se­lig at be­fin­de sig i det for­ker­te spor imod fa­erds­els­ret­nin­gen på mo­tor­vej­en, skal man stop­pe, ta­en­de ha­va­ri­blin­ket og hur­tigst mu­ligt få bi­len pla­ce­ret så ta­et op ad au­tova­er­net som mu­ligt. Der­ef­ter skal man for­la­de kø­re­tø­jet, brin­ge sig selv i sik­ker­hed og rin­ge 112.

SKA­EB­NE Clau­dia Rex, der er tv-va­ert og tid­li­ge­re top­dan­ser og med­vir­ken­de i Vild med dans, var sam­men med sin ka­e­re­ste, dj’en Kas­per Sven­strup, ta­et på dødsu­lyk­ken på Hil­le­rød­mo­tor­vej­en. På sin Fa­ce­book-pro­fil skrev hun se­ne­re nat­ten til søn­dag en op­da­te­ring, hvor hun tak­ker de hø­je­re mag­ter for, at de ik­ke var ta­get af sted blot et par mi­nut­ter tid­li­ge­re:

»Sid­der her og er enormt tak­nem­me­lig for ska­eb­nens ve­je. Kas­per og jeg er li­ge kom­met hjem ef­ter at ha­ve sid­det 500 me­ter fra et ka­em­pe tra­fi­kuheld på Hil­le­rød­mo­tor­vej­en. Det kun­ne li­ge så godt ha­ve va­e­ret os, som hav­de va­e­ret midt i det he­le, hvis vi ba­re var kørt to mi­nut­ter før. Det gi­ver mig et wa­keup call om, at vi skal hu­ske at ny­de li­vet, forta­el­le vo­res na­er­me­ste, at vi el­sker dem og ik­ke la­de de små ting kom­me imel­lem os,« skrev hun, ef­ter­fulgt af et blodrødt hjer­te.

En an­den bi­list - Mor­ten Møl­ler - be­skri­ver over­for eb.dk, hvor­dan han i sin bil, som han hav­de sin ka­e­re­ste og si­ne tre børn med i, så spø­gel­ses­bi­li­sten kø­re di­rek­te imod sig på mo­tor­vej­en i de uhyg­ge­li­ge se­kun­der sent lør­dag af­ten:

»På et tids­punkt bli­ver vi over­ha­let af to bi­ler. Den an­den bil når li­ge nøj­ag­tigt at und­vi­ge spø­gel­ses­bi­li­sten. Vi blin­ker al­le sam­men med det lan­ge lys, og det jeg og­så bi­der ma­er­ke i er, at spø­gel­ses­bi­li­sten kø­rer med ha­va­ri­blink ta­endt. Det får mig til at ta­en­ke, at han godt vid­ste, at den var gal,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.