STØT­TER STØJ­BERG

Rø­de Kors: Dan­mark ik­ke ene om dår­ligt ry

BT - - NYHEDER - GRAFIK: Fa­ger­heim/Fo­to: Tho­mas Lek­feldt/Scan­pix

RYG­TE Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen (V) me­ner, at dan­ske eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­re ska­der Dan­marks ry i asyl­de­bat­ten. Par­la­men­ta­ri­ker­ne sva­rer igen med, at det er re­ge­rin­gens egen lov­giv­ning, der ska­der lan­dets om­døm­me. Hos Dansk Rø­de Kors øn­sker ge­ne­ral­se­kre­ta­er An­ders La­de­karl ik­ke at blan­de sig i den po­li­ti­ske de­bat. Men han op­le­ver og­så i sit ar­bej­de, at ud­lan­det un­dres over den ak­tu­el­le dan­ske linje på ud­la­en­din­ge­om­rå­det. I dag skal han ek­sem­pel­vis in­ter­viewes af tre uden­land­ske me­di­er - AP, BBC og CNN.

»Jeg hø­rer en over­ra­skel­se over, at det Dan­mark, som man kend­te som før­en­de på ud­vik­lings­bi­stan­den, som før­en­de for­ta­ler for men­ne­ske­ret­tig­he­der og som før­en­de hu­ma­ni­stisk land, at nok er vi med langt frem­me, men vi har skru­et ned for am­bi­tio­ner­ne og ind­sat­sen.«

»Det over­ra­sker selv­føl­ge­lig. Men folk ser det ik­ke ba­re som no­get, der kun sker i Dan­mark, men og­så i en ra­ek­ke an­dre lan­de,« si­ger An­ders La­de­karl til Ritzau.

»Jeg si­ger, at vi le­ver i et de­mo­kra­ti, og det de­mo­kra­ti har be­slut­tet, at det er den vej, Dan­mark skal. Og det må vi respek­te­re.« Fa­el­les løs­ning Ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren ef­ter­spør­ger sam­ti­dig en fa­el­les løs­ning på flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen på in­ter­na­tio­nalt plan.

»Ver­den - in­klu­si­ve Dan­mark - hop­per fra tue til tue for in­di­vi­du­elt at hånd­te­re nog­le pro­ble­mer, vi i vir­ke­lig­he­den al­le sam­men står over­for,« si­ger An­ders La­de­karl.

»Hver en­kelt land er over­ladt til sig selv og til at fin­de løs­nin­ger, som i re­a­li­te­ten ik­ke er løs­nin­ger, men som ba­re ud­sky­der nog­le glo­ba­le ud­for­drin­ger.«

Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen skal sam­men med in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) i dag for­kla­re og for­sva­re smyk­ke­lov­for­sla­get og de øv­ri­ge dan­ske asyl­stram­nin­ger i EUPar­la­men­tets bor­ger­ret­tig­heds­ud­valg i Bruxelles.

Det er i den for­bin­del­se, uden­rigs­mi­ni­ste­ren har an­kla­get de dan­ske eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­re for at va­e­re ’mest ak­ti­ve i at ska­be den stem­ning, der gør, at Dan­mark nu er ble­vet bedt om at for­kla­re sig der­ne­de’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.