Fa­er­re

BT - - NYHEDER -

GRAENSEKONTROL irakisk mand, der, li­ge­som kvin­den og bør­ne­ne, ik­ke har gyl­di­ge id-pa­pi­rer. Ba­ga­ge har de hel­ler ik­ke, og nu kø­res de al­le til de rø­de skur­vog­ne, få mi­nut­ters gang her­fra, hvor de kan va­el­ge mel­lem at sø­ge asyl i Dan­mark el­ler bli­ve sendt til­ba­ge til Tys­kland.

Si­den re­ge­rin­gen 4. ja­nu­ar ind­før­te graensekontrol, har be­tjen­te i døgn­drift kon­trol­le­ret an­kom­men­de ved gra­en­sen i Rød­byhavn og 14 an­dre ste­der i Dan­mark.

Kvin­den, bør­ne­ne og den un­ge iraki­ske mand er de før­ste, som po­li­ti­et har til­ba­ge­holdt den­ne tirs­dag i Rød­byhavn. I alt blev 25 per­so­ner - børn som voks­ne - blev na­eg­tet in­drej­se i Dan­mark den dag. Da­gen før, 19. ja­nu­ar, var tal­let blot seks per­so­ner, mens der 9. ja­nu­ar blev af­vist det hidtil hø­je­ste an­tal per­so­ner, nem­lig 44, vi­ser tal fra Rigs­po­li­ti­et,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.