Bli­ver snup­pet

BT - - NYHEDER -

der ik­ke of­fent­lig­gør tal­le­ne fra de en­kel­te gra­en­se­over­gan­ge. Til og med 20. ja­nu­ar er 348 per­so­ner ble­vet af­vist ved gra­en­sen ud af 66.424 kon­trol­le­re­de.

Iføl­ge Kim Kli­ver, po­li­ti­in­spek­tør ved Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti, har der den se­ne­ste tid va­e­ret et fald i an­tal­let af men­ne­sker, der bli­ver af­vist ved an­komst til Dan­mark.

»Bil­le­det er me­get for­an­der­ligt, og det gør det van­ske­ligt at si­ge no­get om, hvor­dan en ty­pisk dag ser ud. I lø­bet af den sid­ste uge har der va­e­ret en klart fal­den­de ten­dens, men man skal va­e­re var­som med at tra­ek­ke ho­ved­linjer ud fra det,« si­ger Kim Kli­ver.

I går be­skrev BT, at de ud­send­te be­tjen­te bru­ger me­re tid på at spil­le kort i fe­ri­e­hyt­ter end på at ar­bej­de, for­di be­tjen­te­ne blot må ar­bej­de ot­te ti­mer om da­gen, selv om de er ud­sendt en uge ad gan­gen og der­med va­ek fra de­res fa­mi­li­er. Iføl­ge til­lids­man­den for Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti Tom St­ef­fen­sen be­ty­der den sti­ve ord­ning, at der skal ud­sta­tio­ne­res fle­re be­tjen­te fra de en­kel­te kred­se, hvor der der­for er fa­er­re til at ud­fø­re po­li­ti­ar­bej­de. Ik­ke pen­ge­ne va­erd Hver­ken Al­ter­na­ti­vet el­ler De Ra­di­ka­le me­ner, at det er pen­ge­ne va­erd at om­ro­ke­re en mas­se be­tjen­te til gra­en­se­om­rå­der­ne, mens So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil ha­ve kort­lagt, hvad der pra­e­cis bru­ges af po­li­tires­sour­cer.

»Vi vil ger­ne se på, om den nu­va­e­ren­de ind­sats kan op­ti­me­res, men jeg mang­ler svar fra ju­stits­mi­ni­ste­ren om, hvor man­ge res­sour­cer der bli­ver brugt på den mid­ler­ti­di­ge graensekontrol, og hvad den har af kon­se­kven­ser for an­dre po­li­tiop­ga­ver,« si­ger par­tiets retsord­fø­rer Tri­ne Bram­sen.

Iføl­ge Jyl­lands-Po­sten er der ca. 200 po­li­ti­folk, der døg­net rundt ud­fø­rer stikprø­ve­kon­trol ved 15 Det er of­te et spørgs­mål om ma­ve­for­nem­mel­se, hvil­ke bi­ler der bli­ver stop­pet. Er der no­gen, som ser nervø­se ud? El­ler kø­rer de i en bil, hvor der kan gem­mes men­ne­sker? gra­en­se­over­gan­ge. Men Kim Kli­ver øn­sker ik­ke at op­ly­se, hvor man­ge be­tjen­te der hver dag og nat er på ar­bej­de i Rød­byhavn:

»Af po­li­tio­pe­ra­ti­ve år­sa­ger forta­el­ler vi al­drig, hvor man­ge vi er. Vil til­pas­ser vo­res ind­sats til det ef­ter­ret­nings­bil­le­de, vi har, og den si­tu­a­tion, vi står over­for. Den kreds, som har an­sva­ret for op­ga­ven, skal selv le­ve­re en be­ty­de­lig an­del be­tjen­te. Og det gør vi og­så i den her sam­men­ha­eng,« si­ger han.

Ved fa­er­ge­le­jet i Rød­byhavn bli­ver an­kom­ne i per­son- og last­bi­ler in­dre­gi­stre­ret i ek­sem­pel­vis Tys­kland, Po­len, Hol­land, Li­tau­en og Dan­mark tjek­ket, når de kø­rer i land. Den­ne tirs­dag står op til 10 be­tjen­te i kul­den og ta­ger imod bi­ler­ne ca. hver hal­ve ti­me, hvor de i run­de tal bru­ger ca. 10 til 12 mi­nut­ter på hver stikprø­ve­kon­trol.

Men i de ti­mer, BT be­sø­ger ste­det, er der in­gen i bi­ler­ne, som ik­ke har or­den i pa­pi­rer­ne. Iføl­ge be­tjen­te, som avi­sen har talt med, er det en klar ten­dens her i Rød­byhavn. Ude­fra set vir­ker det en smu­le vil­kår­ligt, hvil­ke bi­ler der bli­ver stand­s­et.

»Det er of­te et spørgs­mål om ma­ve­for­nem­mel­se. Er der nog­le, som ser nervø­se ud? El­ler kø­rer de i en bil, hvor der kan gem­mes men­ne­sker?,« for­kla­rer Kim Du­e­holm, na­est­for­mand for Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti­for­e­ning, der net­op har va­e­ret ud­sta­tio­ne­ret for at hja­el­pe det lo­ka­le po­li­ti med at ud­fø­re gra­en­se­kon­trol­len.

Kvin­den, bør­ne­ne og den iraki­ske mand, der blev ta­get i to­get fra Tys­kland, blev ef­ter en kort sags­be­hand­ling sendt med fa­er­gen til­ba­ge til Tys­kland. De øn­ske­de ik­ke at sø­ge asyl i Dan­mark, da de an­gi­ve­ligt har fa­mi­lie i Sve­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.