Janni i sorg

BT - - NYHEDER -

MIN­DE sta­er­ke Spies-pi­ger’, som over­skrif­ten lød, da de sam­men blev in­ter­viewet til Berlingske Ti­den­de i 1984.

Der­for faldt nyhe­den om Mil­le Nor­ings død og­så tungt hos Janni Spies, der var gift med Si­mon Spies fra 1983 til hans død året ef­ter.

»Selv­føl­ge­lig be­rø­rer det mig. Jeg ta­en­ker på Mil­le som en dyg­tig kvin­de, der var for­ud for sin tid. Jeg sen­der de bed­ste tan­ker til de ef­ter­lad­te,« si­ger Janni Spies i en kort­fat­tet be­sked via sin PR-agent til BT. Vred på Spies Som ung jysk kvin­de søg­te Mil­le Nor­ing job hos Spies i 1961, og her fik hun – li­ge­som Janni Spies – job­bet som kas­se­da­me i Spies Rej­ser. Til 1.750 kr. om må­ne­den, frem­går det af bo­gen ’Si­mon Spies – Sol­kon­gens liv og tid’. Men den un­ge jy­de vi­ste sig hur­tigt at va­e­re bå­de ef­fek­tiv, klog og ik­ke mindst skrap. Hun steg hur­tigt i gra­der­ne, først til salgs­di­rek­tør i Skan­di­navi­en og si­den til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Spies Rej­ser og kon­cern­di­rek­tør for he­le Spies. Rej­se­kon­gen selv na­e­re­de fuld til­lid til Mil­le Nor­ing, og hun blev kendt for at va­e­re en af de få kvin­der, som kun­ne sa­et­te rej­se­kon­gen på plads. Det ske­te bl.a., da den evigt bram­frie Si­mon Spies un­der et in­ter­view kom for ska­de at si­ge, at kvin­der over 40 kun kun­ne bru­ges til at la­ve sa­e­be af. Den ud­ta­lel­se gjor­de iføl­ge bo­gen ’Si­mon Spies – Sol­kon­gens liv og tid’ Mil­le Nor­ing så vred på bå­de sit køn og bran­chens veg­ne, at hun fik Spies til at tra­ek­ke ud­ta­lel­sen re­tur.

Hun brød sig imid­ler­tid ik­ke om, at Janni Spies som ar­ving af Spies­kon­cer­nen op­køb­te rej­se­kon­gens man­ge­åri­ge kon­kur­rent, Tja­e­re­borg Rej­ser, i 1989. Kort ef­ter for­lod hun helt kon­cer­nen.

Mil­le Nor­ing blev si­den gift med mo­de­man­den Ole Nor­ring, som hun le­ve­de sam­men med i 40 år frem til hans død i 2008. Hun ef­ter­la­der sig børn og bør­ne­børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.