Ind­sat­te spra­en­ger sig ud af fa­engsel

BT - - NYHEDER -

Det lyk­ke­des lør­dag 40 ind­sat­te i et af Bra­si­li­ens mest be­ryg­te­de fa­engs­ler, Frei Da­mi­ao de Bozza­no i den nor­døst­li­ge by Re­ci­fe, at flyg­te ved at spra­en­ge hul i en mur. Det skri­ver AFP.

Fan­ger­ne brug­te spraengstoffer til at øde­la­eg­ge mu­ren, hvor­ef­ter de flyg­te­de ud i de om­kring­lig­gen­de ga­der. Det sat­te en stør­re men­ne­skej­agt i gang. Vi­deo­op­ta­gel­ser vi­ser iføl­ge AFP en lind strøm af mand­li­ge fan­ger strøm­me ud af fa­engs­let, ef­ter en sky af støv og snavs har lagt sig ef­ter eks­plo­sio­nen.

Det tog ad­skil­li­ge ti­mer, før myn­dig­he­der­ne op­ly­ste, hvor man­ge fan­ger der var flyg­tet. I før­ste om­gang for­lød det iføl­ge lo­ka­le me­di­er, at op mod 100 ind­sat­te var flyg­tet.

Si­den har bra­si­li­an­ske myn­dig­he­der op­lyst, at 40 ind­sat­te flyg­te­de. Her­af er 36 til­ba­ge bag lås og slå, to er ble­vet dra­ebt, én er ind­lagt, og én er fort­sat på fri fod. Det lo­ka­le po­li­ti op­ly­ser iføl­ge Glo­bo News, at en af de dra­eb­te blev skudt, ef­ter at han var brudt ind i et pri­vat hjem. Det er an­den gang på un­der en uge, at det lyk­kes ind­sat­te at flyg­te fra et fa­engsel i det sam­me om­rå­de. Så­le­des flyg­te­de 53 fan­ger ons­dag fra Pe­ni­ten­ciária Pro­fes­sor Bar­re­to Cam­pe­lo, der er det mest over­fyld­te fa­engsel i Bra­si­li­en.

Fa­engs­let er byg­get til at hu­se 10.500 fan­ger. Iføl­ge en rap­port fra men­ne­ske­ret­tig­heds­grup­pen Hu­man Rights Watch sid­der der i dag 32.000 men­ne­sker i fa­engs­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.