Nej, re­ge­rin­gen gi­ver Dan­mark et dår­ligt ry

BT - - DEBAT -

gi­ve os skyl­den for at ha­ve skabt en hi­sto­rie om, at den var pa­rat til at ta­ge smyk­ker fra folk. Men det stod jo di­rek­te i for­sla­get. For­lø­bet be­kra­ef­ter bil­le­det af en provin­si­el re­ge­ring, der tror, den kan gø­re ét i Dan­mark, si­ge no­get an­det i Bruxelles, mar­keds­fø­re no­get tred­je i Mel­le­mø­sten og så kom­me hjem igen og si­ge no­get fjer­de. Re­ge­rin­gen har jo selv ind­ledt en an­non­ce­kampag­ne for Jeg kan et halvt år si­den, der fik in­ter­na­tio­nal

op­ma­er­k­som­hed, og går i de in­ter­na­tio­na­le jo ik­ke me­di­er med bud­ska­bet om, at man er pa­rat til at gø­re det mak­si­ma­le sva­re, at

for, at der kom­mer fa­er­re ud­la­en­din­ge til Ven­stres po­li­tik Dan­mark. Det gør den så, og bl.a. In­sti­tut er me­get friskt at for Men­ne­ske­ret­tig­he­der vur­de­rer,

er fan­ta­stisk om­ta­le dansk ud­la­en­din­gepo­li­tik på at re­ge­rin­gen be­va­e­ger sig på kan­ten af den må­de, når vi ved, at Dan­mark er et af de lan­de, kon­ven­tio­ner­ne. Det me­ner jeg og­så, den gør. Så når der mod­ta­ger flest flygt­nin­ge per ind­byg­ger i EU. jeg i for­bin­del­se med mit par­tiskif­te er ble­vet spurgt Sam­ti­dig vi­ser en op­gø­rel­se, at Dan­mark – li­ge ef­ter om re­ge­rin­gens po­li­tik, kan jeg jo ik­ke sva­re, at Ven­stres Sve­ri­ge – er det land, der bru­ger den stør­ste pro­cent­del po­li­tik er fan­ta­stisk. Men jeg sør­ger for at si­ge, at af brut­to­na­tio­na­lind­kom­sten på flygt­nin­ge. Vi jeg ik­ke kan gen­ken­de den dan­ske be­folk­ning og de me­ner ba­re, at flygt­nin­ge skal va­e­re med til at be­ta­le, dan­ske va­er­di­er i det, Ven­stre gør. Det er ik­ke at gi­ve li­ge­som dan­ske­re på over­før­sels­ind­komst be­ta­ler for Dan­mark et dår­ligt ry, men et for­søg på at ret­te op på at få hja­elp af det of­fent­li­ge. Ved af­stem­nin­gen om det ry, re­ge­rin­gen har gi­vet Dan­mark. rets­for­be­hol­det i de­cem­ber be­slut­te­de vi des­u­den, at ud­la­en­din­ge- og flygt­nin­gepo­li­tik skal va­e­re et rent dansk an­lig­gen­de. Der­for har EU in­gen juri­disk kom­pe­ten­ce til at blan­de sig i, hvad Dan­mark gør. Kon­gres­sen i Au­stra­li­en har li­ge så stor kom­pe­ten­ce til at blan­de sig i dansk ud­la­en­din­gepo­li­tik, som Eu­ro­pa-Par­la­men­tet har.

JEG SY­NES, DET

JENS RO­H­DE

RE­GE­RIN­GEN PRØ­VER AT

min­de An­ders Vi­sti­sen om, hvor­dan Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt svi­ne­de den for­hen­va­e­ren­de dan­ske re­ge­ring og Hel­le Thor­ning-Sch­midt til un­der det dan­ske EU-for­mand­skab i me­get spek­taku­la­e­re ven­din­ger. Jeg ik­ke har set ma­ge fra an­dre EU-par­la­men­ta­ri­ke­re.

JEG VIL DES­U­DEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.