Ja, smyk­kesa­gen er ude af pro­por­tio­ner

BT - - DEBAT -

AN­DERS VI­STI­SEN

frem, at to ty­ske del­sta­ter al­le­re­de kon­fi­ske­rer gen­stan­de fra flygt­nin­ge. Og Schweiz har haft den prak­sis i man­ge år. Så det er lidt bizart, at det li­ge plud­se­lig er et ka­em­pe pro­blem, når Dan­mark over­ve­jer at gø­re det. Men grup­pen De Grøn­ne, hvor SF bl.a. sid­der, har va­e­ret me­get iha­er­dig for at få bragt Dan­marks asyl­po­li­tik op på den helt sto­re sce­ne i EU. Grup­pen me­ner, at lov­for­sla­get stri­der mod men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Nu er man så ble­vet eni­ge om at ta­ge den op i et un­der­ud­valg i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, hvor Kri­sti­an Jensen (V) og In­ger Støj­berg (V) i dag skal for­kla­re sig.

DET ER KOM­MET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.