For­la­ens og bag­la­ens til EU

BT - - DEBAT -

Dan­mark er ble­vet bedt om en for­kla­ring i Eu­ro­pa-Par­la­man­tet, og he­le to mi­ni­stre er sat på sa­gen: Kri­sti­an Jensen og In­ger Støj­berg. De to mi­ni­stre er for­la­ens og bag­la­ens i sa­gen, hvor de hver isa­er er eks­po­nen­ter for vidt for­skel­li­ge ud­la­eg­nin­ger af re­ge­rin­gens po­li­tik. Det bli­ver der­for in­ter­es­sant at se, hvil­ken for­kla­ring Dan­mark le­ve­rer i Bruxelles. PÅ FOR­HÅND HAR uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen be­skyldt de dansk EU-par­la­men­ta­ri­ke­re for at ha­ve pi­sket den stem­ning op, som nu har ført til mi­ni­ster­be­sø­get. Det er na­er­mest ko­misk. Er der no­gen, der ret kon­se­kvent bli­ver over­hørt, så er det da uret­fa­er­dig­vis eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­re. Det er mu­ligt, at de er an­svar­li­ge for det kon­kre­te mø­de i par­la­men­tet, men de kan na­ep­pe ta­ge ae­ren for da­ek­nin­gen af Dan­mark glo­balt, hvor alt fra New York Ti­mes til Al Ja­ze­e­ra har fun­det sa­gen re­le­vant. Jensen frem­ma­ner et fjen­de­bil­le­de, men par­la­men­ta­ri­ker­ne tå­ler f.eks. in­gen sam­men­lig­ning med dem, der un­der Muham­med-sa­gen blev kaldt tve­tun­ge­de ima­mer. Her er ta­le om po­li­ti­ke­re, der er ue­ni­ge i re­ge­rin­gens linje, og

som be­ka­em­per den, der hvor de er. KRI­STI­AN JENSEN BUR­DE bru­ge kraefterne på at få styr på re­ge­rin­gens egen forta­el­ling. Hvor­for pi­ber re­ge­rin­gen over at va­e­re ble­vet mis­for­stå­et uden selv at få fol­ke­op­lyst om, at der fle­re ste­der i Eu­ro­pa kon­fi­ske­res va­er­di­gen­stan­de fra flygt­nin­ge og mi­gran­ter? Må­ske er det be­vidst, for­di det grund­la­eg­gen­de har be­kom­met re­ge­rin­gen vel, at ud­la­en­din­geud­spil­let blev op­fat­tet og ud­lagt som no­get na­er Eu­ro­pas stram­me­ste. RE­GE­RIN­GEN HAR HELT be­vidst ar­bej­det med to forta­el­lin­ger om egen po­li­tik. Der er al­drig lagt skjul på, at hen­sig­ten har va­e­ret at over­be­vi­se flygt­nin­ge og mi­gran­ter om at va­el­ge an­dre desti­na­tio­ner end Dan­mark. Det er den forta­el­ling, som bl.a. er ble­vet frem­ført i annoncer i mel­le­møst­li­ge avi­ser. På den an­den si­de har re­ge­rin­gen og­så fo­kus på Dan­marks om­døm­me, han­dels­mu­lig­he­der og sik­ker­hed på en glo­bal ba­ne, hvor man forta­el­ler en an­den hi­sto­rie, som vel bedst ek­sem­pli­fi­ce­res med Jakob El­le­mann-Jen­sens i øv­rigt fi­ne op­tra­e­den på CNN for ny­lig, hvor han bl.a. - li­ge­som stats­mi­ni­ste­ren Fle­re af dy­re­ne i Al­ter­na­ti­vets na­tur­ud­spil har tid­li­ge­re le­vet i Dan­mark. Er det ik­ke una­tur­ligt at tvin­ge dy­re­ne til­ba­ge? - kald­te smyk­ke-for­sla­get for et af de mest mis­for­stå­e­de lov­for­slag no­gen­sin­de. Han fik og­så sagt, at Dan­mark ik­ke kun­ne drøm­me om at be­slag­la­eg­ge smyk­ker, men der­ef­ter blev han straks iret­te­sat af In­ger Støj­berg.

PA­NE­LET Mi­ni­stre­ne skal va­el­ge de­res ord med om­hu, for de vil bli­ve over­sat til man­ge sprog

DET PUD­SI­GE ER, at Kri­sti­an Jensen og In­ger Støj­berg på sa­et og vis re­pra­e­sen­te­rer yder­punk­ter­ne i re­ge­rin­gens hold­nin­ger. Det er kom­met frem - via la­ek fra re­ge­rin­gens ko­or­di­na­tions­ud­valg - at de to har va­e­ret ue­ni­ge om bå­de ind­fø­rel­se af mid­ler­ti­dig graensekontrol og re­ge­rin­gens om­dis­ku­te­re­de smyk­ke-for­slag. Det er der­for ik­ke helt li­ge­gyl­digt, hvem af dem der fø­rer or­det i Bruxelles. Den ene har en in­ter­es­se i at pak­ke kor­te­ne stramt den an­den løst. DIS­KUS­SIO­NEN OM DAN­MARKS ima­ge har imid­ler­tid nå­et et punkt, hvor det be­gyn­der at bli­ve kri­tisk. Man må der­for hå­be, at det bli­ver mi­ni­ste­ren med flest for­mel­le stjer­ner på skul­de­ren, nem­lig uden­rigs­mi­ni­ste­ren, der ud­la­eg­ger tek­sten i Bruxelles i dag. En ting er sik­kert, mi­ni­stre­ne skal va­el­ge de­res ord med om­hu, for de vil bli­ve over­sat til man­ge sprog - og gran­sket bå­de i Dan­mark og ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.