’En­de­lig fik jeg en seng’

BT - - NYHEDER -

»I Gam­bia gik jeg i gym­na­si­et, og jeg hå­ber på sigt, at jeg kan ta­ge en ud­dan­nel­se her i lan­det,« si­ger han.

Uden­land­ske hjem­lø­se har ik­ke lov til at kom­me ind på de al­min­de­li­ge her­ber­ger, hvor man skal vi­se dansk cpr-num­mer el­ler ha­ve gult sy­ge­sik­rings­kort. På Café Gra­ce må de dog luk­ke hjem­lø­se ind, hvis de hjem­lø­se kan frem­vi­se turist­visum el­ler EU-bor­ger­skab.

»Stør­ste­delen af dem, der kom­mer her, er ar­bejds­mi­gran­ter, som er her på et lov­ligt grund­lag,« si­ger So­fie We­in­reich, der er pro­jekt­le­der hos Café Gra­ce.

Es­sa vil ik­ke forta­el­le, om han op­hol­der sig på Café Gra­ce lov­ligt. Og det be­hø­ver han fak­tisk hel­ler ik­ke, da hjem­lø­se iføl­ge So­fie We­in­reich ik­ke be­hø­ver at op­ly­se, hvem de er, når de ban­ker på for nat­ten.

»Det er et ano­nymt til­bud, vi har, så vi spør­ger ik­ke ind til de­res op­lys­nin­ger. In­gen er tvun­get til at forta­el­le os, hvem de er, og hvor de kom­mer fra. Men hvis vi får kend­skab til, at de er her ulov­ligt, mel­der vi det,« si­ger hun.

Iføl­ge Blå Kors Dan­mark, der dri­ver Café Gra­ce, er det en for­ud­sa­et­ning for at få pen­ge fra So­ci­al­mi­ni­ste­ri­ets sats­pul­je, at de kun ta­ger folk ind, der er i lan­det på lov­lig vis. Rift om de go­de plad­ser Ef­ter lod­tra­ek­nin­gen om de ef­ter­trag­te­de sen­ge­plad­ser skyn­der Es­sa sig op ad trap­pen ude i op­gan­gen. Den fø­rer op til den sto­re sove­sal på an­den sal.

Der er rift om de go­de kø­je­plad­ser, men til alt held for den un­ge afri­ka­ner får han til­ka­em­pet sig en plads i den ne­der­ste kø­je i det ene hjør­ne.

Han la­eg­ger sig ud­mat­tet ned på

Es­sa den red­te seng og stir­rer op i la­mel­bun­den i køj­en ovenover.

»Nu kan jeg en­de­lig få so­vet he­le nat­ten, uden at jeg lig­ger og ta­en­ker over min frem­tid,« si­ger Es­sa.

Men al­le­re­de da­gen ef­ter skal Es­sa igen hå­be på en gun­stig lod­tra­ek­ning, hvis ik­ke han skal til­brin­ge den kom­men­de nat i en ka­el­der­skakt el­ler i en af de råkol­de kø­ben­havn­ske par­ker.

I SFI-rap­por­ten ’Hjem­løs­hed i Dan­mark 2015’ fra sep­tem­ber an­slås det, at om­kring 19 pro­cent af al­le hjem­lø­se i Dan­mark er ud­la­en­din­ge.

Et tal, der me­get vel kan va­e­re hø­je­re i dag som kon­se­kvens af flygt­nin­ge­strøm­men mod Dan­mark. I Gam­bia gik jeg i gym­na­si­et, og jeg hå­ber på sigt, at jeg kan ta­ge en ud­dan­nel­se her i lan­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.