E an­dre...

BT - - NYHEDER -

Selv om han må­ske pas­ser me­get godt til be­teg­nel­sen ’re­bel­len’, som tit­len er på tv-do­ku­men­ta­ren, så er han un­der­lagt de sam­me reg­ler som al­le de an­dre le­de­re af so­ci­alp­sy­ki­a­tri­en i lan­dets 97 øv­ri­ge kom­mu­ner. For lov er lov, og lov skal hol­des, så på trods af at han ik­ke al­tid kan se et dy­be­re for­mål med det, så skal og­så han skri­ve ind på pc’en og do­ku­men­te­re, når han har va­e­ret ude hos bor­ger­ne. Oles pa­ra­graf 396 »Det skal jeg jo, så det gør jeg. Men jeg har al­tid un­dret mig over, hvor­for jeg skal sid­de og skri­ve no­get ind. For hvem la­e­ser det? Det tror jeg ik­ke, der er no­gen, der gør. Det var me­get bed­re, hvis det var bor­ger­ne selv, der gjor­de det,« si­ger han.

For at ta­ge en lyn­hur­tig gen­vej for­bi bu­reau­kra­ti­et har Ole Sø­ren­sen med et glimt i øjet op­fun­det Lan­geland Kom­mu­nes helt egen tolk­ning af ser­vi­ce­loven - den sa­er­li­ge pa­ra­graf 396 - som ik­ke fin­des no­gen an­dre ste­der. Pa­ra­graf 396 er en kom­pri­me­ret Mag­gie-ter­ning af pa­ra­graf 85 om støt­te­kon­takt-per­so­ner; pa­ra­graf 99 om op­søg­ning af psy­kisk sy­ge per­so­ner; pa­ra­graf 104 om kom­mu­na­le dag­til­bud og pa­ra­graf 108 om døgn­plad­ser. Fort­sa­et­ter på sin egen må­de »Vi har et for­trin­ligt sam­ar­bej­de med sy­geplej­en, job­cen­tret, po­li­ti­et, psy­ki­a­trisk af­de­ling og i det he­le ta­get al­le dem, vi er i be­rø­ring med. Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen og che­fer­ne har støt­tet op om mi­ne ide­er li­ge fra be­gyn­del­sen. Det hå­ber jeg selv­føl­ge­lig, de vil bli­ve ved med, for jeg fort­sa­et­ter med at gø­re tin­ge­ne på min må­de. For jeg ved, det vir­ker.«

RYG­TER ’Re­bel­len’ Ole Sø­ren­sen blev en anel­se tra­et i be­tra­ek­ket, da DRs net­a­vis i for­ri­ge uge på grund af en mis­for­stå­el­se brag­te en hi­sto­rie om, at han var ble­vet fy­ret. Ef­ter­som det ik­ke er til­fa­el­det. Li­ge­som han blev en anel­se tra­et, da dag­bla­det In­for­ma­tion kort ef­ter vi­de­re­brag­te sam­me fejl­ag­ti­ge hi­sto­rie.

»Nor­malt er jeg et me­get po­si­tivt men­ne­ske, men jeg blev sgu sur, da DR lag­de den ar­ti­kel ud gan­ske få mi­nut­ter før, jeg skul­le på di­rek­te fjern­syn fra Kø­ben­havn. For så kom det li­ge plud­se­lig og­så til at hand­le om det, selv om der ik­ke var el­ler er no­get om det. Si­den har de da og­så fjer­net hi­sto­ri­en igen, men den slags ryg­ter kom­mer jo til at le­ve la­en­ge al­li­ge­vel, for­di ar­tik­len sta­dig kan fin­des via Goog­le. Men blot for at al­le kan for­stå det: Jeg er fy­ret. Re­bel­len på Lan­geland kø­rer sta­dig rundt og gør øen usik­ker,« si­ger han med grin.

FAK­TA OM RE­BEL­LEN Le­der af so­ci­alp­sy­ki­a­tri­en i Lan­geland Kom­mu­ne si­den 1996. Idé­mand bag ’Hjør­net’, et va­e­re- og bo­sted, hvor der er dag­til­bud samt 14 lej­lig­he­der og to aku­t­plad­ser til ud­sat­te. Sej­le­de som 15-årig ud som hov­meste­ras­si­stent med hy­re på fle­re ski­be på de syv ha­ve. Har va­e­ret sko­v­ar­bej­der og fik i den for­bin­del­se dår­lig ryg og blev ope­re­ret for dis­kuspro­laps to gan­ge. Ud­dan­net som ple­jer på Psy­ki­a­trisk Ho­spi­tal i Ris­skov. Har i fle­re om­gan­ge rejst gen­nem Ca­na­da og USA med rygs­a­ek og har ar­bej­det som fri­vil­lig i en hjem­lø­se­lejr i New Me­xi­co. Ven­der na­e­sten år­ligt til­ba­ge til syd­sta­ter­ne, som han har en sa­er­lig for­ka­er­lig­hed for. »Jeg har en il­lu­sion om at stø­de ind i Dol­ly Par­ton,« som han si­ger. Har gen­nem 20 år ’ren­set ho­ve­d­et’ ved at bru­ge en del af sin fe­rie som lang­turs­chauf­før og bl.a. kø­re med vind­møl­le­de­le fra Sy­d­eu­ro­pa. Far til to voks­ne søn­ner. Fra­skilt. Bor i Skårupø­re ved Svend­borg og bru­ger sin spar­som­me fri­tid på at la­e­se og ny­de na­tu­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.