SÅ­DAN OM­GÅS DU DEM

BT - - SUNDHED -

Ge­ne­relt skal man ik­ke gå rundt og stemp­le hin­an­den med ’di­ver­se di­ag­no­ser’. Det skal man la­de la­e­gen om, un­der­stre­ger psy­ki­a­ter Tor­ben He­in­skou. Men nog­le per­son­lig­heds­for­styr­re­de er nem­me­re at få øje på end an­dre. Men det af­ha­en­ger of­te af den per­son­lig­heds­for­styr­re­des egen sel­vind­sigt. Dem, der har stor ind­sigt i egen si­tu­a­tion, kan of­te bed­re skju­le for­styr­rel­sen bag en ‘pa­en’ fa­ca­de. Men­ne­sker med me­get rin­ge sel­vind­sigt skju­ler det dår­li­ge­re.

Of­te vil man og­så kun­ne ma­er­ke på sin egen re­ak­tion, om man er sam­men med en per­son­lig­heds­for­styr­ret, da man nemt bli­ver dra­e­net og ir­ri­ta­bel og fø­ler sig util­stra­ek­ke­lig i de­res sel­skab, for­kla­rer psy­ko­log Lot­te Starch Sø­ren­sen. Det ’smit­ter’ Man­ge per­son­lig­heds­for­styr­re­de over­fø­rer de­res vre­de til an­dre. Der­for skal man selv va­e­re me­get op­ma­er­k­som på ik­ke at la­de sig ’smit­te’ af den, for­kla­rer Lot­te Starch Sø­ren­sen.

Ge­ne­relt skal man be­va­re ro­en og und­gå kon­flik­top­trap­ning, når man står over for en per­son­lig­heds­for­styr­ret. Iføl­ge psy­ko­log Lot­te Starch Sø­ren­sen skal man: 1. 2.

3.

4.

5.

6.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.