SÅ­DAN BLI­VER MAN RASK

BT - - SUNDHED -

Al­le un­der­sø­gel­ser vi­ser, at per­son­lig­heds­for­styr­rel­ser ik­ke kan be­hand­les me­di­cinsk. Da man­ge per­son­lig­heds­for­styr­re­de of­te sam­ti­dig har an­dre syg­dom­me som f.eks. de­pres­sion, angst, spi­se­for­styr­rel­ser og mis­brug, kan me­di­cin godt kom­me på ta­le for at be­hand­le dis­se.

Da per­son­lig­heds­for­styr­rel­sen of­te lig­ger in­de bag­ved f.eks. de­pres­sio­nen, er det pri­ma­ert dén, der skal be­hand­les.

Per­son­lig­heds­for­styr­rel­ser kra­e­ver psy­ko­te­ra­pe­u­tisk be­hand­ling. Det hja­el­per op imod 70 pct. til et bed­re liv, vi­ser un­der­sø­gel­ser. Psy­ko­te­ra­pi hja­el­per bl.a. på den selv­de­struk­ti­ve ad­fa­erd, som man­ge per­son­lig­heds­for­styr­re­de har f.eks. i form af mis­brug el­ler selvska­de.

De so­ci­a­le pro­ble­mer, som man­ge per­son­lig­heds­for­styr­re­de har, er sva­e­rest at be­hand­le.

Man kan bli­ve hel­bredt for sin per­son­lig­heds­for­styr­rel­se i den for­stand, at de al­ler­f­le­ste symp­to­mer kan for­svin­de, men der kan godt va­e­re ’be­sva­er­li­ge’ ka­rak­ter­tra­ek til­ba­ge.

Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at en sund livs­stil med sund kost og til­skud af om­e­ga-3-fi­ske­o­li­er mu­lig­vis har en gun­stig ef­fekt på bor­der­li­ne per­son­lig­heds­for­styr­re­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.