SÅ­DAN GEN­KEN­DER DU DEM

BT - - SUNDHED -

Bor­der­li­ne Fø­lel­ses­ma­es­sigt usta­bil. Hand­ler im­pulsivt uden at ta­en­ke på kon­se­kven­ser­ne. Har sva­ert ved at sty­re sit tem­pe­ra­ment. Kom­mer let i kon­flikt og har pro­ble­mer med at be­va­re na­e­re for­hold. Svinger mel­lem me­get po­si­ti­ve og me­get ne­ga­ti­ve fø­lel­ser for an­dre men­ne­sker. Har of­te en usik­ker iden­ti­tets­fø­lel­se og aen­drer me­ning alt ef­ter, hvem ved­kom­men­de er sam­men med. Hi­strio­nisk Le­ver me­get i si­ne fø­lel­ser. Vil va­e­re i cen­trum. Hvad man si­ger og gør, er pra­e­get af sto­re fø­lel­ser og vir­ker som sku­e­spil. Man er me­get op­ta­get af sit ud­se­en­de og af at til­tra­ek­ke det mod­sat­te køn. For­fø­re­risk, men of­te på et over­fla­disk plan, hvor fø­lel­ser­ne hur­tigt kan skif­te. Flest kvin­der. Narcis­si­stisk Fø­ler sig som no­get helt spe­ci­elt. Me­get op­ta­get af rig­dom og be­røm­mel­se. Bli­ver vred over kri­tik og for­hin­drin­ger. Har sva­ert ved at sa­et­te sig ind i an­dres si­tu­a­tion. La­eg­ger stor va­egt på, hvil­ken ti­tel man har, hvor­dan man bor, og hvil­ken bil man kø­rer i. Bag stor­heds­for­nem­mel­ser­ne gem­mer sig dyb usik­ker­hed og tom­heds­fø­lel­se. Pa­ra­noid Mi­stro og mi­stil­lid til an­dre. Føl­som over for ne­der­lag. Re­a­ge­rer let med vre­de og af­vis­ning, hvis no­get går én imod. Me­ner ik­ke, det er én selv, der er no­get i vej­en med. An­dre er for­kert på den. Fø­ler sig dyg­ti­ge­re end de fle­ste an­dre. La­eg­ger va­egt på at va­e­re uaf­ha­en­gig af an­dre og har det of­te bedst med et ar­bej­de, hvor man selv be­stem­mer. Fle­re ma­end end kvin­der. Skizoid Tra­ek­ker sig fra fø­lel­ses­ma­es­sig og so­ci­al kon­takt med an­dre men­ne­sker, for­di man er ban­ge for at bli­ve af­vist. Trang til at va­e­re sig selv og fin­der der­for of­te en in­ter­es­se, man bru­ger me­get tid på. Va­el­ger of­te job, hvor man har mu­lig­hed for at ar­bej­de ale­ne. Dob­belt så man­ge ma­end som kvin­der. AEng­ste­lig Nervøs, anspaendt og usik­ker. Fø­ler sig min­dre­va­er­dig. Stort be­hov for an­er­ken­del­se. Over­føl­som over for at bli­ve af­vist el­ler få kri­tik. Und­går at knyt­te sig for ta­et til an­dre for ik­ke at bli­ve af­vist. Kom­mer let til at le­ve et til­ba­ge­truk­kent og ensomt liv. Und­la­der at gø­re ting, for­di man er for fo­ku­se­ret på de mu­li­ge fa­rer – f.eks. at kø­re på cy­kel el­ler i bil. Dys­so­ci­al Sva­ert ved at ma­er­ke skyld­fø­lel­se. Op­fø­rer sig li­ge­gyl­digt el­ler af­stum­pet over for an­dre. Bli­ver let fru­stre­ret, ag­gres­siv el­ler vol­de­lig. Sky­der skyl­den på an­dre og bort­for­kla­rer de ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser af eg­ne hand­lin­ger. Ri­si­ke­rer at kom­me ud i kri­mi­na­li­tet el­ler mis­brug. Tid­li­ge­re hed det psy­ko­pa­ti. Vi­ser sig of­te al­le­re­de i pu­ber­te­ten, hvor man får pro­ble­mer i sko­len, la­ver ha­er­va­erk og ty­ve­ri­er. Langt fle­re ma­end end kvin­der. De­pen­dent Me­get af­ha­en­gig af an­dre men­ne­sker. Har ik­ke lyst til at stil­le krav til an­dre. Fø­ler sig hja­el­pe­løs, når man er ale­ne, for­di man er ban­ge for ik­ke at kun­ne kla­re sig selv. Tør ik­ke selv ta­ge vig­ti­ge be­slut­nin­ger, men over­la­der det til an­dre, som man un­der­ord­ner sig. Flest kvin­der. Tvangs­pra­e­get Ud­pra­e­get or­dens­men­ne­ske. Går me­get op i de­tal­jer, reg­ler og ske­ma­er. For­sig­tig, usik­ker og be­hov for at kon­trol­le­re an­dre men­ne­sker. Fø­ler et stort an­svar og er ud­pra­e­get samvit­tig­heds­fuld og per­fek­tio­ni­stisk. Sta­e­dig og ri­gid. Vir­ker of­te al­vor­lig, kon­trol­le­ret og gla­e­des­løs. Fle­re ma­end end kvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.