Drømm­ejob­bet for Le­go-fans

BT - - SUNDHED -

kon­cen­tre­ret. Hu­mo­ri­stisk sans og tå­l­mo­dig­hed er iføl­ge jo­bop­sla­get en klar for­del - det sid­ste erin­drer de fle­ste nok fra barn­dom­men.

Som en del af an­sa­et­tel­ses­for­lø­bet skal man igen­nem for­skel­li­ge for­mer for test, hvor man skal vi­se, at man bå­de kan byg­ge ef­ter in­struk­tio­ner og ef­ter egen fan­ta­si.

Der kra­e­ves ba­sa­le com­pu­ter­fa­er­dig­he­der og en god for­stå­el­se for de en­kel­te le­go-de­le, men man be­hø­ver kun at ha­ve af­slut­tet high school, hvil­ket sva­rer til gym­na­si­et. Kunst­ne­risk bag­grund el­ler er­fa­ring er dog en for­del.

Blandt de le­go-byg­ge­re, som Mer­lin En­tertain­ments tid­li­ge­re har hy­ret, er in­ge­ni­ø­rer og en la­e­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.