Det kon­ser­va­ti­ve USA i op­rør over Do­nald Trump

BT - - NYHEDER -

KAMP Godt en uge før den ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg­kamp sa­et­tes i hø­je­ste gear, er det re­pu­bli­kan­ske op­gør re­du­ce­ret til et op­gør mel­lem to ma­end, som den re­pu­bli­kan­ske lands­le­del­se va­em­mes ved. Det er så al­vor­ligt, at der nu i ame­ri­kansk pres­se spe­ku­le­res i, at Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti er ved at rev­ne.

Den an­ta­gel­se fik ny na­e­ring, da New York Ti­mes lør­dag skrev, at den tid­li­ge­re re­pu­bli­kan­ske borg­me­ster i New York Mi­cha­el Bloom­berg over­ve­jer at op­stil­le som uaf­ha­en­gig kan­di­dat ved pra­esi­dentval­get i novem­ber.

Før­ste prø­ve for bå­de de re­pu­bli­kan­ske og de­mo­kra­ti­ske kan­di­da­ter kom­mer i sta­ten Iowa na­e­ste man­dag.

Her skal de to par­ti­ers va­el­ge­re ved for­sam­lings­hus­mø­der ud­pe­ge den kan­di­dat, som de øn­sker skal va­e­re par­tiets pra­esi­dent­kan­di­dat. Ugen ef­ter er det før­ste pri­ma­er­valg i sta­ten New Hamps­hi­re.

Den se­ne­ste meningsmåling fra CNN sa­et­ter den re­pu­bli­kan­ske ejen­doms­ma­ta­dor Do­nald Trump i spid­sen i Iowa med 37 pro­cent, mens 26 pro­cent bak­ker Tea Par­ty­se­na­to­ren Ted Cruz op. Na­tio­na­le må­lin­ger vi­ser sam­me bil­le­de. Sta­bil op­bak­ning Det er li­ge net­op så­dan et re­sul­tat, den re­pu­bli­kan­ske le­del­se ik­ke øn­sker. Den hav­de fra be­gyn­del­sen hå­bet på for ek­sem­pel tid­li­ge­re gu­ver­nør Jeb Bush el­ler gu­ver­nør Chris Chri­stie.

Men me­nings­må­lin­ger­ne Do­nald Trump er en trus­sel mod ame­ri­kansk kon­ser­va­tis­me. Han vil ta­ge ge­ne­ra­tio­ners ar­bej­de og tra­e­de det un­der fo­de på veg­ne af en po­pulis­me, der er så ube­sin­dig og gru­som som Do­nald selv Le­der i det kon­ser­va­ti­ve ma­ga­sin Na­tio­nal Re­view vi­ser en ef­ter­hån­den sta­bil op­bak­ning til Trump. Det har få­et det ae­r­ke­kon­ser­va­ti­ve ma­ga­sin Na­tio­nal Re­view til at re­a­ge­re.

Bla­det ud­send­te i den­ne uge et num­mer, hvor 22 frem­tra­e­den­de re­pu­bli­ka­ne­re, an­ført af tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Ed Me­e­se, ad­va­rer mod at gø­re Trump til par­tiets pra­esi­dent­kan­di­dat. ’Fal­der for Pu­tin’ Ma­ga­si­net skri­ver i en le­der, at Trump er kon­ser­va­tiv ved et til­fa­el­de og på den for­ker­te si­de i for­hold til ind­van­dring. Der­u­d­over skal han va­e­re ube­reg­ne­lig i øko­no­misk po­li­tik og uden­rigs­po­li­tik, og han ’fal­der for Pu­tin’.

»Do­nald Trump er en trus­sel mod ame­ri­kansk kon­ser­va­tis­me. Han vil ta­ge ge­ne­ra­tio­ners ar­bej­de og tra­e­de det un­der fo­de på veg­ne af en po­pulis­me, der er så ube­sin­dig og gru­som som Do­nald selv,« skri­ver bla­det i en le­der.

Der har i fle­re uger va­e­ret spe­ku­la­tion om, at New Yor­ks tid­li­ge­re borg­me­ster, man­ge­mil­li­ar­da­e­ren Mi­cha­el Bloom­berg, vil­le ka­ste sig ind i valg­kam­pen som uaf­ha­en­gig kan­di­dat, hvis Trump og Cruz en­der med at teg­ne Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti.De over­vej­el­ser er ble­vet me­re kon­kre­te, kun­ne New York Ti­mes forta­el­le lør­dag.

Chad Kolt­on, der er tid­li­ge­re em­beds­mand i den re­pu­bli­kan­ske Bush-re­ge­ring, hå­ber sta­dig, at det kan ven­de.

»Den ge­ne­rel­le fø­lel­se er sta­dig, at bå­de Trump og Cruz skal ta­be (ved pri­ma­er­valg, red.) for par­tiets skyld, for kon­ser­va­tis­mens skyld og for lan­dets skyld,« si­ger Kolt­on til Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.