KOM­MEN­TAR

BT - - POLEN 2016 -

som var fuld­sta­en­dig i kon­trol i an­den halv­leg. Hen­rik Møl­l­gaard da­ek­ke­de sublimt op i midtzo­nen, godt flan­ke­ret af Jes­per Nød­des­bo, som var skarp i beg­ge en­der af ba­nen – og så stemp­le­de Nik­las Lan­din ind med en form, som gør, at man tør drøm­me om et dansk EM-re­sul­tat af de helt sto­re. Ros skal og­så Mi­cha­el Dam­gaard ha­ve med på vej­en. Han kom al­le­re­de i slut­nin­gen af før­ste halv­leg ind og vi­ste prø­ver på si­ne sto­re sto­re of­fen­si­ve kva­li­te­ter, og det fort­sat­te han med ef­ter pau­sen. Kon­stel­la­tio­nen med ham og Mik­kel Han­sen gi­ver det dan­ske an­greb en her­lig ek­stra di­men­sion, som kan bli­ve alt­af­gø­ren­de se­ne­re i tur­ne­rin­gen. DEN RE­STE­REN­DE DEL af me­nu­en i mel­lem­run­de hed­der nu Sve­ri­ge i mor­gen og et ons­dags-op­gør mod Tys­kland, og selv­om spe­ci­elt ty­sker­ne har over­ra­sket po­si­tivt indtil vi­de­re, er det to mod­stan­de­re, som det dan­ske lands­hold skal va­e­re i stand til at slå. Og ef­ter sej­ren over Spa­ni­en er sce­na­ri­et nu, at Dan­mark må­ske kan nø­jes med én en­kelt sejr for at sik­re sig en plads i se­mi­fi­na­ler­ne. Med an­dre ord: Det må ik­ke gå galt. Det går ik­ke galt. Dan­sker­ne skal va­e­re at fin­de i we­e­ken­dens kam­pe i Krakow, hvor der skal spil­les om EM-guld. Jeg har ik­ke fan­ta­si til at fo­re­stil­le mig an­det ef­ter den me­ri­te­ren­de sejr over Spa­ni­en. Det blev til svar af den slags, som får bå­de klap­hat­te­ne og smi­le­ne frem hos dan­ske hånd­bold­fans

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.