TA­ET­TE­RE PÅ MAG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ef­ter­spørgsel på de ’dan­ske va­er­di­er’, som vi spil­ler ind.«

Di­rek­tør for Idra­et­tens Ana­ly­se­in­sti­tut (Idan), Hen­rik Brandt, an­er­ken­der, at Dan­mark rent fak­tisk har få­et fle­re med rød­be­de­far­ve­de pas på vig­ti­ge po­ster i in­ter­na­tio­nal idra­etspo­li­tik. Han me­ner dog, at fo­kus me­re bør va­e­re på struk­tu­rer­ne, end hvor de le­den­de per­so­ner kom­mer fra.

»Der er en el­ler an­den tro på, at pro­ble­mer­ne i in­ter­na­tio­nal idra­et skyl­des, at der kom­met man­ge fle­re lan­de ind, og at lan­de uden en de­mo­kra­tisk kul­tur sty­rer det he­le. Men sand­he­den er, at de do­mi­ne­ren­de lan­de er de eu­ro­pa­ei­ske og ve­st­li­ge lan­de. Så man skal la­de va­e­re med at tro, at vi kun er op­pe imod lan­de med en an­den kul­tur. Selv­føl­ge­lig er vi og­så det, men det hand­ler alt­så og­så om struk­tur, in­ter­ne kon­trol­ler og in­te­gri­tet. Dér kan Eu­ro­pa ik­ke på­stå, at vi er bed­re end al­le an­dre,« si­ger Hen­rik Brandt og fort­sa­et­ter:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.