OL-guld­vin­der slår Kron­prin­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­SKE­RE MED MAGT Pra­esi­dent i det in­ter­na­tio­na­le bad­min­ton­for­bund, Poul-Erik Høy­er, er iføl­ge DIFs mag­tin­deks den mest ind­fly­del­ses­ri­ge dan­sker i idra­etspo­li­tik net­op nu. Po­sten i Bad­min­ton Wor­ld Fe­de­ra­tion til­de­les han ot­te po­int for, og da OL-guld­vin­de­ren i her­re­sing­le fra 1996 og­så er med­lem af IOC, er han dansk top­sco­rer i ana­ly­sen med i alt 14 po­int.

Der­med ud­kon­kur­re­rer Høy­er blandt an­dre kron­prins Fre­de­rik, der si­den 2009 har va­e­ret med­lem af IOC.

Men fø­ler Poul-Erik Høy­er sig så som lan­dets mest magt­ful­de idra­etspo­li­ti­ker?

»Åh, jeg bur­de jo si­ge ja med det sam­me, ik­ke? Men nej, ik­ke nød­ven­dig­vis, der er an­dre, der mar­ke­rer sig godt. Bå­de Ni­els Ny­gaard (for­mand for Dan­marks Idra­ets­for­bund, red.) og Kron­prin­sen har go­de net­va­erk, og det er net­op dét, det hand­ler om. Det er igen­nem dit net­va­erk, du kan udø­ve din ind­fly­del­se. Men det er klart med den po­si­tion, jeg har, vil jeg og­så va­e­re en del af en grup­pe dan­ske­re, der lig­ger me­get ta­et på hin­an­den.« Skan­di­na­vi­ske va­er­di­er Bad­min­ton-pra­esi­den­ten op­le­ver en øget in­ter­es­se i de in­ter­na­tio­na­le kred­se for de skan­di­na­vi­ske va­er­di­er og de­mo­kra­ti­ske til­gangs­må­de.

»Det skin­ner klart igen­nem, at Skan­di­navi­en har et sta­er­kt ry i IOC. Nog­le gan­ge kan folk fra an­dre lan­de godt bli­ve lidt tra­et­te af den de­mo­kra­ti­ske til­gang, som vi står for og ’pra­e­di­ker’ om. Jeg sy­nes dog, vi skal va­e­re stol­te af, at vi med vo­res bag­grund og den må­de, vi har pra­e­get idra­et­ten, kan va­e­re med til at ska­be et godt le­del­ses­fun­da­ment,« si­ger Poul-Erik Høy­er.

Og net­op nu er der me­re end må­ske no­gen­sin­de før brug for god le­del­se. Ka­em­pe skan­da­ler bul­drer løs i top­pen af blandt an­det fod­bold­for­bun­det FI­FA og at­le­tik­for­bun­det IAAF, og det ae­r­grer Høy­er, hvor­dan det ret­ter et ne­ga­tivt fo­kus på eli­tesport og ska­ber et dår­ligt ry.

»Li­ge nu går det ud over os al­le sam­men. Der er man­ge, der vil hu­ske det her man­ge år frem og for­hå­bent­lig få ret­tet ind. Jeg kun­ne godt ta­en­ke mig, at der kom en fa­el­les plat­form, som al­le for­bund uan­set sports­gren og stør­rel­se skul­le le­ve op til. Fem til 10 ret­nings­linjer, som al­le skul­le føl­ge,« si­ger Poul-Erik Høy­er. De mest magt­ful­de dan­ske­re 14 po­int – Poul-Erik Høy­er, pra­esi­dent for det in­ter­na­tio­na­le bad­min­ton­for­bund og med­lem af IOC. 11 po­int – Jo­hn Pe­ter­s­son, pra­esi­dent for den eu­ro­pa­ei­ske pa­ra­lym­pi­ske ko­mité, EPC, og med­lem af den in­ter­na­tio­na­le pa­ra­lym­pi­ske ko­mité, IPC. 6 po­int – H.K.H. Kron­prins Fre­de­rik, med­lem af IOC. 6 po­int – Hen­rik Bach Ni­el­sen, be­sty­rel­ses­med­lem i det in­ter­na­tio­na­le is­ho­ck­ey­for­bund, IIHF. 6 po­int – Tho­mas Kö­nigs­feldt, be­sty­rel­ses­med­lem i det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund, ITF. 5 po­int – Ni­els Ny­gaard, DIF­for­mand og med­lem af ek­se­ku­tiv­ko­mi­te­en i den eu­ro­pa­ei­ske olym­pi­ske ko­mité, EOC 4 po­int – Al­lan Han­sen, tidl. DBU­for­mand og nu­va­e­ren­de med­lem af UE­FAs ek­se­ku­tiv­ko­mité.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.