’An­den’ fly­ver igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CO­ME­BA­CK salgs­da­to, ta­en­ker du må­ske?

An­gri­be­ren er kun 26 år og bur­de ha­ve man­ge go­de år til­ba­ge i sig.

Pe­ter Ban­ke føl­ger bra­si­li­ansk fod­bold ind­gå­en­de og er blandt an­det for­fat­ter til en bog om Pa­tos fod­bold­kol­le­ga, Neymar.

Han forta­el­ler, at Ale­xan­dre Pa­to det se­ne­ste år har løf­te sit ni­veau dra­ma­tisk.

»For et år si­den vil­le Pa­to ha­ve va­e­ret en lot­to­kupon af de helt sto­re. Men det ni­veau, han har pra­este­ret på det se­ne­ste år i 2015, med 56 kam­pe og 26 mål, har gjort, at han er ble­vet et stort navn igen. Og det vi­ser in­teres­sen for ham og­så,« si­ger Pe­ter Ban­ke. Godt be­talt Selv­om Pa­tos op­hold hos AC Milan blev en fu­ser, var skif­tet hjem til Cor­int­hi­ans ik­ke en øko­no­misk ned­t­ur for Pa­to. Tva­er­ti­mod.

I Cor­int­hi­ans fik Pa­to, iføl­ge avi­sen Glo­bo, en stor kon­trakt på 800.000 reais om må­ne­den – hvil­ket sva­rer til ca. 1,5 mio. dan­ske kro­ner.

Selv­om pen­ge­ne slog til, hav­de Pa­to fort­sat en krop, der var pla­get af man­ge og al­vor­li­ge ska­der. Men og­så pri­vat var Pa­tos liv ro­det.

Et for­list ae­g­te­skab med den bra­si­li­an­ske sku­e­spil­ler St­he­fa­ny Bri­to og et liv med fe­ster blev byt­tet til en flirt med da­ti­dens Miss Bra­si­li­en, indtil Pa­to i sin sid­ste tid hos AC Milan fandt sam­men med Bar­ba­ra Ber­lusco­ni – dat­ter til klub­bos­sen Sil­vio Ber­lusco­ni.

»Pa­to får sto­re pro­ble­mer med ska­der og pro­ble­mer i sit pri­vat­liv, hvor han bli­ver skilt. Der har va­e­ret me­get tu­mult om hans pri­vat­liv og fy­si­ske til­stand. Det var og­så med til, at han gled ud i glem­s­len, men Pa­to var sta­dig po­pu­la­er i Bra­si­li­en,« si­ger Pe­ter Ban­ke.

For­hol­det til Bar­ba­ra Ber­lusco­ni gik i styk­ker ef­ter Pa­to i 2013 skif­te­de hjem til Bra­si­li­en. Og ef­ter en sa­e­son med svin­gen­de pra­e­sta­tio­ner blev han i 2014 ud­lånt til São Paulo.

Her fandt Pa­to en­de­lig det spil, der gav håb om, at han kun­ne ta­ge over fra spil­le­re som Ro­nal­do, Ka­ka og Ro­nal­din­ho.

Nu er Pa­to så til­ba­ge i Cor­int­hi­ans, der vandt det bra­si­li­an­ske mester­skab. Men klub­ben er i sto­re øko­no­misk pro­ble­mer. Ga­eld og et dyrt sta­dion har få­et klub­ben til at for­sø­ge at sa­el­ge det me­ste af hol­det. Helst og­så Pa­to. Vil til Eu­ro­pa Det før­ste sto­re bud kom fra Ki­na og klub­ben Ti­anjin Qu­anjin, som iføl­ge ESPN vil­le be­ta­le ham 13,5 mio. eu­ro år­ligt.

Men det bud af­vi­ste Pa­to. Han vil til Eu­ro­pa.

»Der­for me­ner man i Bra­si­li­en, at det er re­a­li­stisk, at Pa­to går se­ri­øst ef­ter at kom­me til­ba­ge til eu­ro­pa­ei­sk fod­bold, for­di de an­dre bra­si­li­an­ske spil­le­re el­lers har sagt ja til Ki­na. I Eu­ro­pa kan han få gen­skabt sit navn og qua sin al­der fort­sat få me­get ud af det,« si­ger Pe­ter Ban­ke, der ik­ke vil bli­ve over­ra­sket, hvis Pa­to en­der i Chel­sea i det­te trans­fer­vin­due.

PA­TO

FUL­DE NAVN:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.