JANNI I SORG

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Øget sik­ker­hed skal hin­dre El Cha­po i ny flugt. In­gen er i tvivl om, at han vil for­sø­ge igen

ME­XI­CO Det var pra­esi­dent En­rique Peña Nie­to selv, der 8. ja­nu­ar tri­um­fe­ren­de prok­la­me­re­de, at Me­xi­cos mest ef­ter­søg­te mand, Jo­aquín ’El Cha­po’ Guzmán, igen var un­der lås og slå. Peña Nie­to vil imid­ler­tid og­så bli­ve holdt per­son­ligt an­svar­lig, hvis det igen – for tred­je gang – skul­le lyk­kes den be­ryg­te­de narko­boss at flyg­te fra fa­engs­let. Og for at und­gå end­nu en pin­lig yd­my­gel­se bli­ver der til­sy­ne­la­den­de ik­ke ta­get no­gen chan­cer i El Cen­tro Fe­de­ral de Re­a­dap­ta­ción So­ci­al Nú­mero 1, og­så kendt som ’El Al­ti­pla­no’, hvor El Cha­po nu at­ter lo­ge­rer.

Før­ste skridt har va­e­ret at gar­de­re sig mod den me­to­de, narko­bos­sen brug­te i for­bin­del­se med sin se­ne­ste flugt i juli sid­ste år, da han for­svandt ned i en 1.500 me­ter lang tun­nel via et hul un­der cel­lens bru­se­ka­bi­ne. Gul­vet un­der cel­ler­ne er ble­vet for­sta­er­ket med stå­lar­me­ring og fun­da­men­tet un­der he­le fa­engs­let ud­sty­ret med sen­so­rer. Sam­ti­dig skul­le op­sa­et­tel­sen af ca. 1.000 nye over­våg­nings­ka­me­ra­er gø­re det umu­ligt at ud­nyt­te blin­de vink­ler som i for­bin­del­se med som­me­rens flugt.

Et an­det vig­tigt ele­ment i den øge­de sik­ker­hed er, at El Cha­po ik­ke la­en­ge­re har sin egen cel­le, men kon­stant og uden no­get fast møn­ster flyt­tes rundt i fa­engs­let. Un­der si­ne før­ste fem da­ge til­ba­ge bag trem­mer måt­te han så­le­des skif­te lo­gi syv gan­ge.

Be­tjen­te un­der over­våg­ning Her­til kom­mer op­ret­tel­sen af en eli­te­grup­pe be­stå­en­de af 35 fa­engsels­be­tjen­te, der og­så selv er un­der over­våg­ning. De får hja­elp af en flok sa­er­ligt tra­e­ne­de po­li­ti­hunde, der for­ment­lig er den mest på­li­de­li­ge del af be­red­ska­bet.

For det men­ne­ske­li­ge ele­ment vil og­så i for­bin­del­se med de nye sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger va­e­re ka­e­dens sva­ge­ste led. »El Cha­po« har tid­li­ge­re gi­vet prø­ver på si­ne for­mi­dab­le kor­rum­pe­rings­ev­ner – ik­ke fa­er­re end 62 an­sat­te var ind­blan­det i hans se­ne­ste flugt – og eks­per­ter vur­de­rer, at det blot vil va­e­re et spørgs­mål om tid, før det igen lyk­kes ham at be­stik­ke og true sig ud i fri­he­den.

Det er for­ment­lig ik­ke mindst den­ne stil­tien­de er­ken­del­se af egen af­magt, der fre­dag fik pra­esi­dent Peña Nie­to til at love en hurtig be­hand­ling af ame­ri­kan­ske krav om at få narko­bos­sen ud­le­ve­ret til rets­for­føl­gel­se nord for gra­en­sen. Peña Nie­to, der til­hø­rer Me­xi­cos na­tio­na­li­sti­ske – og før­hen na­er­mest ene­va­el­di­ge – Par­ti­do Re­vo­lucio­na­rio In­sti­tucio­nal, hav­de el­lers gjort op med sin kon­ser­va­ti­ve for­ga­en­ger Fe­lipe Cal­deróns me­re USA-ven­li­ge po­li­tik på om­rå­det. Nu er han åben­bart kom­met på an­dre tan­ker. Men selv med de nye sig­na­ler fra Los Pi­nos­pa­lad­set vil ud­le­ve­rings­sa­gen ta­ge man­ge må­ne­der og må­ske helt op til et år.

Martin Tøn­ner

| mart­ber­ling­s­ke.dk

Tra­ek­ker sa­gen i lang­drag Me­xi­co er – med si­ne mang­ler – et rets­sam­fund med ga­ran­ti­er, der og­så ga­el­der for narko­bos­ser, og El Cha­po har en ha­er af ad­vo­ka­ter til at ud­nyt­te dem, som er fuld i gang med at tra­ek­ke sa­gen i lang­drag.

Der er, med an­dre ord, lagt op til en ner­ve­krig, hvor ti­den ar­bej­der til narko­bos­sens for­del. For in­gen er i tvivl om, at han vil for­sø­ge at flyg­te igen. Iføl­ge men­ta­lun­der­sø­gel­ser er det ene­ste sva­ge punkt i El Cha­pos ek­stremt kon­trol­le­re­de per­son­lig­hed hans uba­en­di­ge fri­heds­trang.

»Jeg ta­en­ker på Mil­le som en dyg­tig kvin­de, der var for­ud for sin tid,« si­ger Janni Spies i for­bin­del­se med Mil­le Nor­ings død. Janni Spies og Mil­le Nor­ing be­gynd­te beg­ge de­res kar­ri­e­re som kas­se­da­mer i Spies Rej­ser. FO­TO: SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.