LØK­KE – DU ER EN LIL­LE SVIND­LER

Lan­ger og­så ud ef­ter Thor­ning-re­ge­rin­gen: ’ Ta­lent- og pro­fil­løs’

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Kas­per Kil­de­gaard Sø­ren­sen | ks­re@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Thor­ning- re­ge­rin­gen var ’ ta­len­tog pro­fil­løs’. Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) er en ’ lil­le svind­ler’, og hans re­ge­ring fø­rer en ’ dybt util­ta­len­de po­li­tik’, li­ge­som den i øv­rigt ud­gø­res af nog­le ’ dybt usym­pa­ti­ske per­so­ner på nøg­lepo­ster’. De helt usæd­van­ligt hår­de ord stam­mer fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Mo­gens Lyk­ke­toft, som er for­mand for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling og tid­li­ge­re for­mand for Fol­ke­tin­get. I an­led­ning af at Lyk­ke­toft fyld­te 70 år hav­de han in­vi­te­ret en ræk­ke per­so­ner, her­un­der po­li­ti­ske kol­le­ga­er, til en fød­sels­dags­re­cep­tion, som blev af­holdt 9. ja­nu­ar i det så­kald­te sam­ta­le­væ­rel­se på Chri­sti­ans­borg.

Som ind­led­ning på ar­ran­ge­men­tet holdt Lyk­ke­toft en kort ta­le, som han ef­ter­føl­gen­de – 14. ja­nu­ar - send­te rundt i et skrift­ligt ek­sem­plar til si­ne gæ­ster på e- mail.

» Der har fra fle­re si­der væ­ret ef­ter­spørgsel ef­ter min lil­le ind­le­den­de ta­le i Sam­ta­le­væ­rel­set. Den frem­sen­des her­med, « skri­ver Lyk­ke­toft i mai­len, som Berlingske er i be­sid­del­se af.

Mai­len er sendt til over 50 per­so­ner, blandt an­dre S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen, tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen ( S), na­tio­nal­bank­di­rek­tør Lars Ro­h­de, tid­li­ge­re ju­stits- og fi­nans­mi­ni­ster Pia Gjel­lerup ( S) og tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Uf­fe El­le­mann Jensen ( V).

Flad­pan­det re­ge­ring

I den ved­hæf­te­de ta­le star­ter Lyk­ke­toft med at gø­re gæl­den­de, at han igen­nem si­ne snart 35 år i po­li­tik sam­men med de frem­mød­te har kæm­pet for en ’ fre­de­lig og ret­fær­dig ver­den’. Ef­ter­føl­gen­de for­tæl­ler han om, hvor­dan han un­der sin tid som for­mand for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling har mødt en ver­den, der bl. a. ’ bed­re end før for­står den på­træn­gen­de nød­ven­dig­hed af at be­kæm­pe den monu­men­tale ulig­hed i de en­kel­te lan­de og lan­de­ne imel­lem’.

Og der­ef­ter kom­mer Lyk­ke­toft så til det punkt i ta­len, hvor han i hår­de ven­din­ger kri­ti­se­rer bå­de po­li­ti­ske ven­ner og fjen­der.

Først kal­der han det for en ’ smerte­lig op­le­vel­se’, at Dan­mark ’ net­op nu har en re­ge­ring og et fol­ke­tings­f­ler­tal, der pri­o­ri­te­rer li­ge­gyl­di­ge, små fed­te­de skat­te­let­tel­ser til væl­ge­re, de an­ser for dum­me og egoi­sti­ske’, li­ge­som Lyk­ke­toft kri­ti­se­rer nedskæ­rin­ger på ud­vik­lings­bi­stand og kli­maind­sats.

» Det er den mest flad­pan­de­de po­puli­sti­ske re­ge­ring, vi har haft i min le­ve­tid. Med en dybt util­ta­len­de po­li­tik og nog­le dybt usym­pa­ti­ske per­so­ner på nøg­lepo­ster, « fort­sæt­ter Lyk­ke­toft, in­den han kri­ti­se­rer si­ne eg­ne par­ti­fæl­lers ind­sats i re­ge­ring før fol­ke­tings­val­get i ju­ni sid­ste år:

» Det er sør­ge­ligt, at den for­ri­ge re­ge­ring var så ta­lent- og pro­fil­løs at den ba­ne­de vej­en til­ba­ge for den lil­le svind­ler, der nu er stats­mi­ni­ster, « står der i Lyk­ke­tofts ta­le, som slut­ter med be­mærk­nin­gen:

» Men det vil vi ik­ke la­de os slå ud af i af­ten « .

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som Lyk­ke­toft kal­der for en ’ lil­le svind­ler’, men over for Berlingske kal­der Ven­stres uden­rigs­ord­fø­rer, Mi­cha­el Aa­strup Jensen, Lyk­ke­tofts op­træ­den for ’ helt uac­cep­ta­bel’.

’ Chokeret’

» Når man ser det ord­valg og den må­de, han be­skri­ver en de­mo­kra­tisk valgt re­ge­ring og stats­mi­ni­ster, så er jeg chokeret. Sim­pelt­hen chokeret. Det er det vær­ste, jeg no­gen­sin­de har set i de år, jeg har væ­ret i land­spo­li­tik, « si­ger Aa­strup, som dog fort­sat støt­ter, at Lyk­ke­toft er for­mand for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling.

» Vi bak­ker selv­føl­ge­lig op, for an­det kan vi jo ik­ke gø­re. Men jeg sy­nes da, det er helt ek­stremt, at han til­svi­ner dem, der har støt­tet ham i hans kan­di­da­tur, på den her helt ek­stra­or­di­nært la­tri­næ­re må­de, « si­ger Aa­strup.

Hver­ken S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen el­ler tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt har øn­sket at kom­men­te­re Lyk­ke­tofts an­greb. Men So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer, Nicolai Wam­men, af­vi­ser kri­tik­ken af den S- le­de­de re­ge­ring som ’ ta­lent- og pro­fil­løs’:

» Jeg me­ner, at SR- re­ge­rin­gen la­ve­de et stort styk­ke ar­bej­de for at få Dan­mark ud af kri­sen, og at vi be­stemt kan væ­re den ind­sats be­kendt. Der­for kan jeg slet ik­ke gen­ken­de den be­skri­vel­se, som Lyk­ke­toft kom­mer med, « si­ger Wam­men, som hel­ler ik­ke bry­der sig om kri­tik­ken i ta­len af den nu­væ­ren­de re­ge­ring.

» Det er ik­ke et ord­valg, jeg an­ven­der. Men de for­mu­le­rin­ger og den kri­tik må Mo­gens Lyk­ke­toft selv stå på mål for, « si­ger Wam­men.

Og­så LA- for­mand, An­ders Samu­el­sen, ta­ger kraf­tigt af­stand fra Lyk­ke­toft:

» Det er uvær­digt. Ba­re for­di man er po­li­tisk ue­ni­ge, be­hø­ver man ik­ke ta­le så­dan om hin­an­den. Det er sim­pelt­hen un­der ni­veau og si­ger jo me­re om Mo­gens Lyk­ke­toft end om dem, han prø­ver at stemp­le, « ly­der det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.