Jo­a­chim mi­ste­de sit jagt­tegn

BT - - NYHEDER -

PA­PIR­AR­BEJ­DE an­dre dan­ske­re, op­ly­ser Na­tursty­rel­sen.

Sid­ste for­år bad Na­tursty­rel­sen prins Jo­a­chim op­ly­se, hvor me­get vildt han skød i 2014, hvil­ket iføl­ge nye reg­ler er en for­ud­sæt­ning for, at man kan få ud­stedt et gyl­digt jagt­tegn til året eft er.

Men der skul­le fl ere ryk­ke­re til, før Jo­a­chim en­de­lig valg­te at for­tæl­le, hvor man­ge dyr han hav­de skudt året før.

In­tet ty­der dog på, at den dan­ske prins har væ­ret på jagt uden et gyl­digt jagt­tegn, og det vil­le da og­så ha­ve væ­ret al­vor­ligt, hvis det hav­de væ­ret til­fæl­det, for­kla­rer Dansk Jæ­ger­for­bund.

» Det er smask ulov­ligt at gå på jagt uden jagt­tegn. Hvis jæ­ger­ne ik­ke op­fyl­der reg­ler­ne, så mi­ster vi den sam­fund­s­kon­trakt, vi har med det om­kring­lig­gen­de sam­fund, « si­ger pres­se­chef Tor­sten Søndergaard fra Dansk Jæ­ger­for­bund. In­gen sær­re­gel Selv om de kon­ge­li­ge har vis­se pri­vil­e­gi­er, som den al­min­de­li­ge bor­ger ik­ke har, så gjor­de Na­tursty­rel­sen i et brev fra 1. april 2015 det klart, at de ik­ke kun­ne ud­ste­de et nyt jagt­tegn til prin­sen.

’ Dit jagt­tegn kan på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke ud­ste- des. Det skyl­des, at Na­tursty­rel­sen ik­ke har mod­ta­get din ind­be­ret­ning af vildt­ud­byt­te for jagtå­ret 2014, hvil­ket er en for­ud­sæt­ning for ud­ste­del­sen af dit nye jagt­tegn’, skrev Na­tursty­rel­sen.

1. april 2015 er præ­cis den da­to, jagtsæ­so­nen for 2015 og 2016 blev skudt i gang. I bre­vet fi k prin­sen en frist til 22. april, el­lers vil­le Na­tursty­rel­sen til­ba­ge­be­ta­le jagt­tegns­af­gift en, som han al­le­re­de hav­de be­talt, til prin­sens Nem­Kon­to.

Men først over en må­ned se­ne­re, 6. maj, op­ly­ste prins Jo­a­chim en­de­lig om vildt­ud­byt­tet for 2014. Den dan- ske prins var an­gi­ve­ligt ik­ke ale­ne om at få ryk­ker­bre­ve fra myn­dig­he­der­ne.

» Vi send­te bre­ve ud til 7.000- 8.000 an­dre jæ­ge­re, som ik­ke hav­de ind­be­ret­tet de­res jagtud­byt­te , « for­tæl­ler Nina Her­skind fra Na­tursty­rel­sen.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger hav­de hver­ken kron­prins Fre­de­rik og prins Hen­rik pro­ble­mer med den nye ind­be­ret­nings­pligt sid­ste for­år, og den nu pen­sio­ne­re­de prins­ge­mal var end­da på buk­kej­agt på Born­holm i maj 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.