’ Pa­te­tisk at und­skyl­de det’

BT - - NYHEDER -

skå­re­ne med nog­le po­li­ti­ke­re i ik­ke helt uvæ­sent­li­ge po­si­tio­ner. Ik­ke mindst lan­dets stats­mi­ni­ster, der be­teg­nes som ’ svind­ler’ og den nye S- for­mand, som og­så må væ­re om­fat­tet af skuds­må­let ’ pro­fi lløs’ som Lyk­ke­toft sæt­ter på he­le den tid­li­ge­re SR- re­ge­ring. I hvert fald har han haft rig mu­lig­hed for bå­de at spi­se brød til og sove på det, før han så rund­sen­der ta­len til 50 gæ­ster

Eft er at Berlingske i går kom i be­sid­del­se af mai­len og den ved­hæft ede ta­le ( hvori han kal­der Lars Løk­ke ’ en lil­le svind­ler’, red.), har redaktionen sendt fl ere spørgs­mål på mail til Mo­gens Lyk­ke­toft . Her er for­man­den for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling blandt an­det ble­vet bedt om en ud­dyb­ning af sin kri­tik af den nu­væ­ren­de såvel som den tid­li­ge­re re­ge­ring.

Det­te øn­ske­de Lyk­ke­toft man­dag for­mid­dag ik­ke at kom­men­te­re. I ste­det skrev han:

» Jeg sy­nes, det er helt uac­cep­ta­belt, hvis en af mi­ne gæ­ster har re­fe­re­ret no­get fra en helt pri­vat fest, og jeg har be­stemt ik­ke tænkt mig at del­ta­ge i en off ent­lig de­bat her­om li­ge så lidt som om, hvad po­li­ti­ske mod­stan­de­re i ti­dens løb måt­te ha­ve sagt pri­vat om mig « .

Man­dag aft en valg­te Mo­gens Lyk­ke­toft at be­kla­ge si­ne ud­ta­lel­ser.

» Jeg be­kla­ger et fø­lel­ses­ud­brud, men og­så at en gæst åben­bart har vi­de­re­bragt no­get, der bi­dra­ger til ab­so­lut util­sig­tet off ent­lig de­bat. Jeg var af den sik­re over­be­vis­ning, at al­le til ste­de var så me­get mi­ne ven­ner, at de vid­ste det­te, « skri­ver han og fort­sæt­ter:

» Jeg har oft e i mit po­li­ti­ske liv væ­ret præ­sen­te­ret for, hvad an­dre an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve sagt pri­vat om mig og har al­drig re­a­ge­ret her­på. Det pri­va­te bør for­bli­ve pri­vat og ik­ke ud­læg­ges og kom­men­te­res ude af kon­tekst i det off ent­li­ge rum « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.