Et- årig faldt i dø­den fra ho­tel­bal­kon

BT - - NYHEDER -

FERIETRAGEDIE Al­le kys­ser de­res børn en ek­stra gang. Det er så for­fær­de­ligt. Det brag var så brutalt Mi­ke Ju­el Jensen halv­ta­get un­der vo­res al­tan, « si­ger Mi­ke Juhl Jensen.

» Der lå den sø­de­ste lil­le pi­ge, klædt på til at skul­le ned og spi­se med fa­mi­li­en. Rent in­stink­tivt hop­pe­de jeg ba­re ud over. Jeg hav­de gjort det sam­me, om vi hav­de bo­et på tred­je sal, « til­fø­jer han.

In­gen an­dre gæ­ster hav­de på det tids­punkt set den lil­le pi­ge ud over Mi­ke Juhl Jensen. » Jeg løft ede hen­de ik­ke op, da jeg kom ned. Hun var fal­det, men jeg vid­ste jo ik­ke, hvor højt hun var fal­det fra, « si­ger han.

Mi­ke Juhl Jensen sat­te sig hen til pi­gen på halv­ta­get og lag­de sin hånd på hen­des pan­de. Hun var be­vidst­løs, men trak eft er hans over­be­vis­ning vej­ret.

» Li­ge plud­se­lig kun­ne jeg hø­re en kvin­de skri­ge fra en af al­ta­ner­ne på fj er­de sal. I for­hold til hvor hun stod, gav det god me­ning, hvor pi­gen lå, « for­tæl­ler Mi­ke Juhl Jensen. Mens han sad med den lil­le pi­ge, fi k hans kæ­re­ste råbt ud til mæng­den, at der var brug for en læ­ge og en am­bu­lan­ce. Blandt gæ­ster­ne var der hel­dig­vis en dansk narko­se­læ­ge og en po­li­ti­mand. De krav­le­de op til Mi­ke Juhl Jensen for at hjæl­pe til, og den lil­le pi­ges far kom og­så op på halv­ta­get. » Hel­dig­vis var der en læ­ge. Han var dog i som­mers­horts og hav­de en kuff ert fyldt med alt an­det end læ­ge­grej, så det var svært, « si­ger Mi­ke Juhl Jensen.

Den lil­le pi­ge blev kørt på sy­ge­hu­set, hvor læ­ger­ne kæm­pe­de for hen­des liv. Da­gen eft er stod det klart, at ulyk­ken hav­de få­et den værst tæn­ke­li­ge ud­gang. Glem­mer al­drig sy­net af pi­gen Mi­ke Juhl Jensen og hans fa­mi­lie skal væ­re på ho­tel­let til på ons­dag. Han for­tæl­ler, at al­le gæ­ster er stærkt på­vir­ke­de eft er ulyk­ken.

Søn­dag blev der holdt en min­de­høj­ti­de­lig­hed på ho­tel­let, hvor al­le kun­ne tæn­de et lys. » Det gjor­de jeg selv­føl­ge­lig og­så, « for­tæl­ler den dan­ske fe­ri­e­gæst.

» Al­le kys­ser de­res børn en ek­stra gang. Det er så for­fær­de­ligt. Det brag var så brutalt. Det før­ste blik, hvor jeg kig­ge­de ned og så pi­gen, glem­mer jeg al­drig. Jeg kig­ge­de ba­re op og så den mor. Jeg tør slet ik­ke tæn­ke på de for­æl­dre. De har op­le­vet det vær­ste, man over­ho­ve­det kan fo­re­stil­le sig. At mi­ste sit barn «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.