Kvin­de­lig an­sat dræbt på svensk asyl­cen­ter

BT - - NYHEDER -

TRA­GE­DIE En yn­gre kvin­de­lig me­d­ar­bej­der på et cen­ter for uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn i Möln­dal nær Göte­borg er man­dag mor­gen død ef­ter et kni­vover­fald. Det skri­ver den sven­ske avis Expres­sen. Sam­ti­dig er en ræk­ke an­dre til­ste­de­væ­ren­de og­så ble­vet sår­e­de som føl­ge af den tu­mult, der op­stod i for­bin­del­se med knivdra­ma­et. Den 15- åri­ge mistænk­te ger­nings­mand til knivdra­bet er på­gre­bet iføl­ge po­li­ti­et. Han bo­e­de på flygt­nin­ge­cen­te­ret, hvis må­l­grup­pe er un­ge, uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn i al­de­ren 14- 17 år. Mo­ti­vet til det dø­de­li­ge over­fald er end­nu ik­ke op­lyst.

Den dræb­te kvin­de er iføl­ge Expres­sen en 22- årig kvin­de, som blev ramt af kniv­stik i ryg­gen. Dø­de­ligt sår­et blev hun kort ef­ter kl. 08 i am­bu­lan­ce kørt til det nær­lig­gen­de sy­ge­hus Sa­hl­grenska, hvor læ­ger­ne dog kort før mid­dag måt­te kon­sta­te­re, at hen­des liv ik­ke stod til at red­de. Hen­des på­rø­ren­de blev straks un­der­ret­tet om tra­ge­di­en.

I for­bin­del­se med kni­vover­fal­det op­stod der stor tu­mult på flygt­nings­cen­te­ret, hvor be­bo­er­ne er i te­e­na­ge­al­de­ren. Iføl­ge sven­ske me­di­er er og­så an­dre per­so­ner ble­vet sår­e­de i for­bin­del­se med kniv­tu­mul­ten.

» Der var en mand med en kniv de­r­in­de. To men­ne­sker til­ba­ge­hol­der ham, da vi når frem, « op­ly­ser pres­se­tals­mand Christer Fux­borg fra po­li­ti­et i Vä­stra Göta­land. Han var ik­ke umid­del­bart i stand til at op­ly­se al­der el­ler na­tio­na­li­tet på den an­hold­te. Syv med på po­li­ti­sta­tio­nen Ef­ter mel­din­gen om kniv­stik­ke­ri­et ved 08- ti­den send­te po­l­ti­et fem- seks pa­trul­je­vog­ne til flygt­nin­ge­cen­te­ret, hvor der var en del uro på grund af kniv­stik­ke­ri­et. Flygt­nin­ge­hjem­met har til hu­se i en hvid eta­ge­byg­ning med to eta­ger.

Iføl­ge po­li­ti­et har der væ­ret om­kring en halv snes be­bo­e­re til ste­de i for­bin­del­se med dra­ma­et, men det er end­nu uklart, hvor man­ge af dem der er ble­vet sår­e­de. Syv per­so­ner er man­dag mid­dag ble­vet ta­get med på sta­tio­nen til ind­gå­en­de af­hø­ring.

» Vi er i fuld gang med at fin­de ud af, hvad der helt nøj­ag­tig er fo­re­gå­et. Der sker af­hø­rin­ger af bå­de be­bo­e­re og per­so­na­le, « si­ger po­li­tiets tals­mand.

» Vi har ta­get dem med på sta­tio­nen for at for­sø­ge at skaf­fe os et bed­re bil­le­de af, hvad der er sket, « til­fø­jer Christer Fux­borg iføl­ge Expres­sen.

For­di der er ta­le om et ger­nings­sted til en så al­vor­lig for­bry­del­se Der var en mand med en kniv de­r­in­de. To men­ne­sker til­ba­ge­hol­der ham, da vi når frem som et drab, er ste­det og­så ble­vet spær­ret af for at gi­ve po­li­tiets kri­mi­nal­tek­ni­ke­re mu­lig­hed for at gø­re de­res ar­bej­de or­dent­ligt. Ger­nings­våb­net, der blev brugt til at stik­ke den 22- åri­ge kvin­de ihjel, er sik­ret. Ar­bej­der al­drig ale­ne Sam­ti­dig for­tæl­ler po­li­tiets tals­mand, der har væ­ret in­de på flygt­nin­ge­hjem­met, at det er » et ger­nings­sted med man­ge for­skel­li­ge tegn på vold. «

En chokeret kol­le­ga til den dræb­te for­tæl­ler man­dag mid­dag til Expres­sen, at der ik­ke tid­li­ge­re har væ­ret vol­de­li­ge over­fald på flygt­nings­hjem­met for uledsa­ge­de te­e­na­ge­re, hvor hun selv har ar­bej­det si­den ok­to­ber. Og af hen­syn til sik­ker­he­den ar­bej­der de an­sat­te al­tid sam­men i par.

» Vi ar­bej­der al­drig ale­ne, men to og to. Om nød­ven­digt er vi tre sam­men, « for­tæl­ler kol­le­ga­en Amal Has­san, der for­ven­ter, at sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger­ne på flygt­nin­ge­hjem­met nu vil bli­ve øget.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.