UND­GÅ BUDG

BT - - NYHEDER -

DE­AD­LI­NE væl­ger at for­læn­ge ord­nin­gen ved at op­ta­ge et nyt af­drags­frit lån.

Be­reg­nin­ger, som Spar Nord har fo­re­ta­get, vi­ser ek­sem­pel­vis, at den må­ned­li­ge ydel­se ef­ter skat sti­ger fra godt 800 kro­ner til næ­sten 4.870 kro­ner for bo­li­ge­je­re med et af­drags­frit F1- lån på en mil­li­on kro­ner. Det sva­rer til me­re end en seks­dob­ling.

Og­så lån­ta­ge­re med fast ren­te skal reg­ne med en væ­sent­lig hus­le­jestig­ning. En bo­li­ge­jer med et fast­for­ren­tet lån på fi­re pro­cent kan se frem til en stig­ning i ydel­se fra 2.922 kro­ner til 5.707 kro­ner. Har du råd, så be­tal Pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver Bri­an Stjernholm fra Uvil­di­ge. dk an­be

fa­ler som ud­gangs- punkt at be­gyn­de at be­ta­le af på gæl­den, hvis der er luft i øko­no­mi­en til det.

» Hvis du har råd til at be­ta­le af på dit lån nu, så kan du li­ge så godt ud­nyt­te det, for du ved ik­ke, om du har råd til det om 10 år, « si­ger Bri­an Stjernholm.

Han til­fø­jer, at en for­læn­gel­se af af­drags­fri­he­den – hvil­ket er mu­ligt, hvis hu­sets belå­nings­grad ik­ke over­sti­ger 80 pro­cent - kan væ­re en løs­ning i nog­le til­fæl­de, hvis det er en for­del for den sam­le­de øko­no­mi. » Af­drags­frie lån som belå­nings­form er ef­ter min me­ning go­de, hvis den bli­ver brugt rig­tigt. Men som kun­de skal du li­ge sæt­te dig ned og tæn­ke grun­digt over, hvad den­ne her af­drags­fri­hed skal gø­re for dig. Du skal fin­de ud af, om det er et re­elt be­hov, el­ler om man egent­lig ba­re er i gang med at pu­ste øko­no­mi­en kun­stigt op. « Lav ren­te ta­ler for af­drag Martin Lund­holm, der er che­f­a­na­ly­ti­ker hos Spar Nord, op­for­drer bo­li­ge­jer­ne til at for­be­re­de sig på af-

TIRS­DAG 26. JA­NU­AR 2016 drags­pe­ri­o­den i god tid: » Det hand­ler om at und­gå, at over­gan­gen fra af­drags­fri­hed til af­drag bli­ver en bom­be un­der bud­get­tet. Og med de ex­cep­tio­nelt la­ve ren­ter, vi har li­ge nu, og som sand­syn­lig­vis vil fort­sæt­te i de nær­me­ste år, er det et godt tids­punkt at ta­ge hul på af­dra­ge­ne og i det he­le ta­get over­ve­je, om det er på ti­de at læg­ge en ny plan for, hvor­dan du smar­test kom­mer i mål med at af­vik­le dit bo­lig­lån, « si­ger Martin Lund­holm.

Han for­kla­rer, at ud­lø­bet af af­drags­fri­hed er et sær­ligt pro­blem i de de­le af lan­det, hvor vær­di­en af bo­li­ger­ne ik­ke er kom­met op på det ni­veau, som de lå på for 10 år si­den.

» Nor­malt lø­ser ti­den en del af pro­ble­mer­ne med over­belå­ning, for­di bo­li­ger­ne sti­ger i pris over tid, men vi har sta­dig et re­la­tivt skævv­re­det bo­lig­mar­ked, hvor bo­li­ger i lavvæk­st­om­rå­der­ne ik­ke er kom­met til­ba­ge på den pris, de blev hand­let til for 10 år si­den. Og så læn­ge vi har den skævvrid­ning, vil der væ­re en del af bo­li­ge­jer­ne, der er ud­for­dre­de, for­di de ik­ke kan for­læn­ge de­res af­drags­fri­hed, « si­ger Martin Lund­holm.

I 2019 ud­lø­ber af­drags­fri­he­den for yder­li­ge­re 115.000 dan­ske­re, vi­ser tal fra Na­tio­nal­ban­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.