Pa­ven be­sø­ger Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER -

FOR­NEM VI­SIT For før­ste gang si­den 1989 får Skan­di­navi­en be­søg af en pa­ve. Det sker til eft er­å­ret, når det gam­le dan­ske bis­pe­sæ­de i Lund i Skå­ne får be­søg af pa­ve Frans. Han vil iføl­ge den sven­ske fol­kekir­kes hjem­mesi­de afl æg­ge vi­sit i den syds­ven­ske uni­ver­si­tets- og dom­kir­ke­by 31. ok­to­ber.

An­led­nin­gen er, at ka­to­lik­ker og lut­he­ra­ne­re sam­men vil gø­re op­mærk­som på 500- året for re­for­ma­tio­nen.

» Jeg er me­get glad for, at pa­ven kom­mer til Lund, og at den ro­mer­sk­ka­tol­ske kir­ke sam­men med Det Lut­her­ske Ver­dens­for­bund ind­by­der til det­te ene­stå­en­de mø­de, « si­ger den sven­ske fol­kekir­kes ær­ke­bi­skop, Antje Ja­ck­elén, til Svenska kyr­kans hjem­mesi­de. Den­gang Lund lå i Dan­mark Re­for­ma­tio­nen i Sve­ri­ge si­ges at væ­re be­gyndt i 1527 un­der den da­væ­ren­de kon­ge, Gu­stav Va­sa. Lund var på det tids­punkt en del af Dan­mark. Det var den frem til 1658, da Skå­ne blev svensk.

Med 500- året for re­for­ma­tion som an­led­ning kan pa­ve­be­sø­get der­med si­ges at ske i ri­ge­lig god tid.

Det er før­ste gang, at en pa­ve be­sø­ger Skan­di­navi­en si­den 1989. Den­gang be­søg­te den da­væ­ren­de pa­ve, Jo­han­nes Paul II, bå­de Dan­mark, Sve­ri­ge og Nor­ge. Man­ge vil nok hu­ske pa­ve­be­sø­get for, at Jo­han­nes Paul ved sin an­komst til Fly­ve­sta­tion Vær­lø­se nord for Kø­ben­havn tab­te sin ka­lot, da han skul­le kys­se jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.