Nej, let­tel­ser af top­skat har en stør­re eff ekt Ja, det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de

BT - - DEBAT -

BRI­AN MIK­KEL­SEN

top­skat­te­let­tel­ser, for­di de gi­ver velkun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, og færds­ge­vin­ster, får fl ere i ar­bej­de og gør sam­fun­det for at det skal ske, så skal skat­ten let­tes på de la­ve­ste ri­ge­re. Let­tel­ser af skat­ten i top­pen er bå­de bil­li­ge­re lø­nind­kom­ster. Der skal væ­re en stør­re for­skel på at og har en stør­re eff ekt, end hvis man letter i bun­den. ar­bej­de og på ik­ke at ar­bej­de, og det­te ud­fø­res bedst Top­skat­ten er gen­stand for stor mis­un­del­se, hvil­ket ved at let­te skat­ten for de la­ve­ste lø­nind­kom­ster. Det og­så er grun­den til, at de fl este ik­ke vil fj er­ne den. kan godt væ­re, at det er bil­li­ge­re at let­te skat­ten i topMan­ge ser kun top­skat, som no­get bank­di­rek­tø­rer pen, men om det er den bed­ste løs­ning afh æn­ger af be­ta­ler, men der er 500.000 dan­ske­ens mål. I Ven­stre har vi en am­bi­tion re, som be­ta­ler top­skat, og der­med Top­skat­ten om at let­te skat­ten på sidst­tjen­te op­le­ver man­ge, at de skal be­ta­le 15 kro­ne, men det pri­mæ­re fo­kus er på

er gen­stand pct. ek­stra i skat, blot for­di de yder en skat­te­let­tel­ser for de la­ve­ste lø­nin­dek­stra ind­sats. for stor mis­un­del­se, kom­ster.

hvil­ket og­så er he­le top­skat­ten, ko­ster det 6,7 mia. kr., men grun­den til, at de sam­fun­det får langt fl ere pen­ge igen.

fl este ik­ke vil Det­te end­da sam­ti­dig med, at fl ere kom­mer i ar­bej­de. Vi skal dog og­så fj er­ne den ha­ve let­tel­ser i bun­den, for­di det vil gø­re, at det kan be­ta­le sig at ar­bej­de for fl ere men­ne­sker, da der i dag ik­ke er sær­lig stor for­skel på ens ind­komst, hvis man har et ar­bej­de el­ler er på over­før­sels­ind­komst. Det er dog bil­li­ge­re at sæn­ke i top­pen, da det er fær­re men­ne­sker, som bli­ver be­rørt.

VI SKAL HA­VE

HVIS MAN FJER­NER

no­get. De er li­ge i Nord­korea, men sam­ti­dig er de et af de fat­tig­ste lan­de. Lig­hed er ik­ke det sam­me, som at al­le har det godt. Jeg øn­sker li­ge mu­lig­he­der for al­le, og det gør man ved at ha­ve et vel­fun­ge­ren­de sam­fund, hvor folk ar­bej­der og bi­dra­ger. Det vil skat­te­let­tel­ser hjæl­pe på.

LIG­HED BE­TY­DER IK­KE

LOU­I­SE SCHA­CK EL­HOLM

DET SKAL BED­RE

et stør­re in­cti­ta­ment til at fi nde et ar­bej­de, så er der og­så stør­re chan­ce for, at de bli­ver en del af sam­fun­det. Der er en ren men­ne­ske­lig vær­di i at ha­ve et ar­bej­de, at ha­ve no­get at stå op til og at fø­le, at man bi­dra­ger til sam­fun­det. Det gi­ver en bed­re sel­vop­fat­tel­se og et bed­re sam­fund, hvis man fø­ler, at man bi­dra­ger og ik­ke blot mod­ta­ger. De­for har det at få folk i ar­bej­de og­så en stor so­ci­al ge­vinst.

HVIS FOLK FÅR

me­get li­ge sam­fund, og det er der bå­de for­de­le og ulem­per ved. Det vig­tig­ste er, at man ik­ke gør no­get ho­ved­løst, og for Ven­stre er pri­o­ri­te­rin­gen at få fl ere i ar­bej­de ved at gø­re det me­re at­trak­tivt at få et ar­bej­de. Det­te er gjort bå­de med sæn­kel­sen af over­før­sels­ind­kom­ster­ne og så for­hå­bent­ligt ved at sæn­ke skat­ten i bun­den.

DAN­MARK ER ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.