Me­di­e­va­ner er og­så bed­rag

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

En over­skrift på en tabloid­for­si­de: ’ Hånd­bold el­ler ’ Bed­rag’: Er du klar til søn­da­gens tv- krig?’ Nej, vel. Den lø­ser sig let. Li­ve- hånd­bold på me­nu­en og ’ Bed­rag’ på play­e­ren bag­eft er el­ler om man­da­gen. Og selv­føl­ge­lig faldt den og­så ud til hånd­bol­dens for­del. 1,5 mil­li­o­ner så Dan­mark lam­me­tæ­ve Spa­ni­en på TV2 med im­po­ne­ren­de 1,9 mil­li­o­ner se­e­re mod slut­nin­gen af kam­pen. Og ’ Bed­rag’ mi­ste­de en lil­le halv mil­li­on se­e­re i gen­nem­snit på DR1 i for­hold til de fi re før­ste af­snit. ÅRETS MOP­PED­RENG AF en rap­port, Me­di­e­ud­vik­lin­gen 2015, fra DR Me­di­e­forsk­ning på 75 si­der lan­de­de i ugens løb on­li­ne til al­min­de­lig off ent­lig ad­gang. Den ko­ster lidt li­cens- bas­seø­re at ud­ar­bej­de, men er og­så pu­blic ser­vi­ce . Hvor­vidt den så­kald­te em­pi­ri er helt i top, el­ler der sna­re­re er ta­le om en jour­na­li­stisk vink­let pu­bli­ka­tion med en smu­le slag­si­de i eget DR- favør, er en aka­de­misk dis­kus­sion. I sig selv pris­vær­digt med ind­sigt i tal og kompetente kon­klu­sio­ner fra folk, der dyk­ker ned i om­fat­ten­de må­lin­ger om vo­res me­di­e­for­brug. OG­SÅ I DAN­SKER­NES for­brug af so­ci­a­le me­di­er og smartp­ho­nes, som får stør­re og stør­re ind­fl ydel­se på vo­res om­gang med me­di­er. Twit­ter får en or­dent­lig én over snu­den som et eli­tært me­die, der ik­ke tje­ner me­get an­det end in­tra­net- for­mål for jour­na­li­ster. Ik­ke helt skævt, men som fun­dats for kro­no­lo­gisk re­al­ti­me- for­mid­ling har 140 tegns pip en sær­de­les jævn­lig ev­ne til net­op at møn­stre den jour­na­li­sti­ske for­mid­ling, så bil­led­bår­ne nyheds­ud­sen­del­ser ta­ger sig ud som avi­ser fra i går. Twit­ter som glo­bal nyheds­rul­le på ik­ke mindst bre­aking og sport­s­fron­ten sy­nes uomt­vi­ste­lig. Ik­ke mindst hvis ryg­ter­ne hol­der, og man plud­se­lig og­så får lov til at for­mu­le­re sig i ste­det for at pip­pe i 140 tegns ind­for­stå­et ko­de. RAP­POR­TEN FOR­HOL­DER SIG i sa­gens na­tur hel­ler ik­ke til, at DR be­nyt­ter Fa­ce­book som di­stri­bu­tions­plat­form og der­med gør sit til at hol­de ak­tie­kur­sen og ud­bre­del­sen af den kom­merci­el­le ame­ri­kan­ske stor­spil­ler som en slags ga­te­ke­e­per for pu­blic ser­vi­ce- stof. TIL­BA­GE TIL DEN med hånd­bol­den el­ler ’ Bed­rag’, som er op­gjort over den tra­di­tio­nel­le læst at må­le se­er­tal på. Ak­ku­rat som me­di­e­rap­por­ten kon­klu­de­rer, at vi ser fl ere

Kurt Las­sen, Stram­nin­ger­ne skal bl. a. for­hin­dre fl ygt­nin­ge i at få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring de før­ste tre år. Hvor­for går græn­sen for nog­le her? le­ven­de bil­le­der end no­gen­sin­de før, for­di fl ow- tv næ­sten står di­stan­cen fra sid­ste år, mens tids­for­bru­get for strea­m­ing sti­ger. Må­ske på hø­je tid, at man be­gyn­der at for­hol­de sig til, hvor kon­cen­tre­ret vi ser fl ow- tv. El­ler hvad vi la­ver imens. For så­kaldt second scre­en vin­der me­re og me­re ind­pas, mens vi ser fj ern­syn. Ik­ke et ord om det fæ­no­men i rap­por­ten.

PA­NE­LET Må­ske på hø­je tid, at man be­gyn­der at for­hol­de sig til, hvor kon­cen­tre­ret vi ser fl ow- tv. El­ler hvad vi la­ver imens

ALT­SÅ, VI IN­TER­A­GE­RER pa­ral­lelt over em­net på fl ow- tv på Fa­ce­book, Twit­ter el­ler Snap­chat. Hvad be­ty­der det for ind­hol­det, og kan ek­sem­pel­vis an­non­cø­rer på kom­merci­elt tv for­ven­te sam­me va­lue for mo­ney, hvis de ik­ke har fuld at­ten­tion fra se­er­ne. Lidt li­ge­som Fa­ce­books højt be­sung­ne reach, el­ler hvor man­ge et op­slag når ud til. Et kun­stigt op­pu­stet tal, der nok pas­se­rer i news­fe­e­ded, men kun en vis pro­cent­del læ­ser el­ler klik­ker rent fak­tisk på det. SØN­DAG AF­TEN SÅ jeg Dan­markS­pa­ni­en på fl ow- TV2, strea­me­de sam­ti­dig Su­per­bowl- se­mi­fi na­le mel­lem Den­ver og New Eng­land og mu­te­de af sam­me grund hver ene­ste an­sats til re­k­la­me­pau­se. Og­så et slags bed­rag i for­hold til an­non­cø­rer og øv­ri­ge se­er­tal­s­in­ter­es­sen­ter. Nå ja, sel­ve ’ Bed­rag’ på DR1. Den ser jeg i mor­gen...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.