DRs dra­ma­se­rie er fyldt med bed­rag

BT - - NYHEDER -

FEJL Men hvor­dan fo­re­går tin­ge­ne i vir­ke­lig­he­den? BT har ud­sat fle­re epi­so­der for et faktatjek. De ud­valg­te sce­ner vil­le al­drig fin­de sted som be­skre­vet. Det si­ger tre eks­per­ter fra hver sit felt, som BT har talt med.

Se­er­ne er vil­de med DRs nye søn­dags­se­rie ’ Bed­rag’. Det er nok ik­ke så un­der­ligt, ef­ter­som se­ri­ens om­drej­nings­punkt er, hvor­dan den høj­tek­no­lo­gi­ske ener­gi­virk­som­hed Ener­gre­en be­går øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. In­spira­tion fra fi­nanskri­sen Se­ri­ens ho­ved­for­fat­ter Jep­pe Gjer­vig Gram har tid­li­ge­re ud­talt, at han har skre­vet se­ri­en med in­spira­tion fra fi­nanskri­sen her­hjem­me. Men hvis man li­ge ser bort fra de dy­re jak­ke­sæt, dy­re bi­ler og luk­suri­ø­se hjem, vil den op­mærk­som­me se­er ha­ve ob­ser­ve­ret, at se­ri­en fak­tisk er fyldt med fak­tu­el­le fejl.

De eks­per­ter, som BT har talt med, un­der­stre­ger, at de al­le tre er be­gej­stre­de for se­ri­ens un­der­hold­nings­vær­di.

Det er Ni­ko­lai Lie Kaas, der er i front som den glat­te og grå­di­ge San- der Sø­de­r­gren, der sam­men med en­ten sin fi­nans­di­rek­tør el­ler sin nyud­nævn­te chefjurist stø­ber kug­ler­ne til, hvor­dan fle­re pen­ge skal rul­le ind på fir­ma­ets kon­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.