Over­fod­ring kan ko­ste en for­mue

BT - - NYHEDER -

HUNDE For me­get mad i hund­e­skå­len og for lidt mo­tion kan sen­de hund­en på ope­ra­tions­bor­det med en svim­len­de reg­ning på 15.000 kr. el­ler me­re til føl­ge. Ud over be­hand­lings­kræ­ven­de hjer­te­syg­dom­me, di­a­be­tes og slid­gigt kan over­vægt nem­lig og­så væ­re den fak­tor, der en­der med at ud­lø­se en slem led­bånds­ska­de hos hund­en.

» Jo me­re be­last­ning, hund­en har på det pro­ble­ma­ti­ske led, des stør­re ri­si­ko er der for en ska­de som et over­re­vet kors­bånd. Og ry­ger det, så ko­ster det rask væk i om­eg­nen af 15.000 kr. Der­til kom­mer genop­træ­nin­gen ef­ter en ope­ra­tion, « si­ger dyr­læ­ge Mo­gens Brix fra Dyr­læ­ge­rin­gen på Vest­fyn. Be­hand­ling re­sten af li­vet Nor­dens stør­ste dy­re­for­sik­rings­sel­skab Agria ad­va­rer om, at den sam­le­de reg­ning for en kors­bånds­ska­de kan lø­be helt op i 30.000 kr., hvis eje­ren ik­ke har teg­net en sy­ge­for­sik­ring til hund­en.

Men selv en li­del­se som slid­gigt, der ik­ke nød­ven­dig­vis kræ­ver ope­ra­tion, kan en­de med en klæk­ke­lig dyr­læ­ge­reg­ning. Her ri­si­ke­rer eje­ren at skul­le be­ta­le for smer­te- be­hand­ling re­sten af hund­ens liv som kon­se­kvens af dens over­vægt.

» Alt ef­ter hvor stor hund­en er, og hvil­ken me­di­cin der be­nyt­tes, kan det ko­ste mel­lem 1.000 og 4.000 kr. år­ligt i smer­te­be­hand­ling, « for­tæl­ler den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Agria, Sonja Ka­ra­og­lan.

Un­der­sø­gel­ser fo­re­ta­get af Dansk Ken­nel Klub har fle­re gan­ge fast­slå­et, at om­kring en tred­je­del af lan­dets 550.000 hunde er alt fra let til svært over­væg­ti­ge.

Det vil si­ge, at 183.000 hunde har for me­get sul på si­de­be­ne­ne.

» Of­te har det at gø­re med dår­lig samvit­tig­hed, hvis eje­ren har travlt og ik­ke får mo­tio­ne­ret hund­en. Det er let at pa­ci­fi­ce­re hund­en med god­bid­der el­ler tyg­ge­ben, når den ger­ne vil ha­ve op­mærk­som­hed. Og så star­ter den on­de spiral, hvor den over­væg­ti­ge hund får min­dre lyst til at rø­re sig, si­ger ad­færds­kon­su­lent Li­se Lot­te Chri­sten­sen fra Dansk Ken­nel Klub. Så­dan slan­ker du din hund: 1.

2.

3.

Tal med dyr­læ­ge Din dyr­læ­ge kan hjæl­pe dig med at fin­de ud af, hvad din hund bør ve­je, og hvil­ket fo­der der pas­ser til den.

No­ter vægt­tab Lav et ske­ma, hvor du no­te­rer da­to, vægt, fo­der, og hvor me­get mo­tion hund­en får. På den må­de kan du se en sam­men­hæng.

For­del må­l­ti­der Vej fo­der om mor­ge­nen og brug kun den af­må­l­te mæng­de. Del ger­ne op i fle­re må­l­ti­der i lø­bet af da­gen frem for ét stort må­l­tid. Ved at fodre fle­re gan­ge, vil hund­ens blod­suk­ker hol­des sta­bilt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.