Han­di­cap­pet be­steg Ki­li­manja­ro i kø­re­stol

BT - - NYHEDER -

IN­SPIRA­TION at in­spi­re­re og ud­vi­de græn­ser­ne for, hvad man er i stand til, når man ik­ke kan be­væ­ge un­der­krop­pen og er af­hæn­gig af en kø­re­stol.

Aron An­der­son har tid­li­ge­re be­ste­get Sve­ri­ges stør­ste bjerg, Keb­ne­ka­j­se, og 14. ja­nu­ar nå­e­de han sit hidtil hø­je­ste mål, det sag­noms­pund­ne bjerg Ki­li­manja­ro. 5.895 me­ter over ha­vets over­fla­de i Tan­za­nia, tæt på græn­sen til Ke­nya.

» Det føl­tes helt utro­ligt, det er en van­vit­tigt smuk bjerg­top, en hef­tig ud­for­dring, og sid­ste del af tu­ren var sær­ligt van­ske­lig, « si­ger den sven- ske sport­s­mand til DT. se, der skri­ver, at Aron An­der­son brug­te gang­stok­ke samt en arm­cy­kel, som den han­di­cap­pe­de bjerg­be­sti­ger selv be­skri­ver som en tre­hju­let mo­un­tain­bi­ke. Do­ne­rer til vel­gø­ren­hed » Jeg måt­te kry­be det sid­ste styk­ke, for cyk­len du­e­de ik­ke i det van­ske­li­ge ter­ræn. Så jeg måt­te bru­ge ar­me, hæn­der og gang­stok­ke for at kom­me frem på sten og klip­per, « si­ger Aron An­der­son til den sven­ske net­a­vis.

Den 27- åri­ge sven­sker er kendt som en stor in­spira- tor og filan­trop. Man­ge af de pen­ge, han får for at del­ta­ge i sports­be­gi­ven­he­der el­ler hol­de fored­rag, do­ne­rer den han­di­cap­pe­de mand til vel­gø­ren­de for­mål, så­le­des har han gen­nem ti­den sam­let 2,5 mil­li­o­ner sven­ske kro­ner ind til Bør­ne­can­cer­fon­den.

Iføl­ge An­der­sons egen hjem­mesi­de er han no­get af en su­pe­rat­let og har del­ta­get fi­re gan­ge i de Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge i tre for­skel­li­ge sports­gre­ne.

Den 27- åri­ge mands mot­to er: ’ Jo stør­re mål - de­sto bed­re rej­se’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.