Kul­tur Hen­des navn,

He­le 340.721 nå­e­de at se Ku­s­ama- ud­stil­lin­gen på Lou­i­si­a­na. Hi­sto­ri­en om kunst­ne­ren, der har bo­et 38 år på et psy­ki­a­trisk sy­ge­hus er li­ge så over­ra­sken­de, som den er far­ve­rig

BT - - KULTUR -

KUNST Og der­med for­ment­lig den tred­je­mest se­te ud­stil­ling no­gen­sin­de i Dan­mark.

Hi­sto­ri­en om den snart 87- åri­ge ja­pan­ske kunst­ners trans­mis­sion fra ug­le­set og hå­net, psy­kisk syg kunst­ner til det nær­me­ste, kunst­ver­de­nen kom­mer en ro­ck­stjer­ne er usæd­van­lig. Hun er sten­rig - ale­ne i 2014 solg­te hun iføl­ge for­bes. com ma­le­ri­er for 200 mio. kr. Umu­ligt at kom­me udenom Yay­oi Ku­s­amas navn, det står med prik­ker, og det stik­ker.

Stik­ker ik­ke som i be­tyd­nin­gen spyd el­ler nå­le. Nær­me­re tværtimod. For den vildt suc­ces­ri­ge avant­gar­de­kunst­ner er nær­me­re kendt for si­ne var­me, blø­de far­ver.

Nej, det stik­ker som no­get, der sæt­ter sig fast - er umu­ligt at kom­me udenom. Smer­ten fø­les ik­ke af den,

der be­trag­ter. Den bor in­de i Ku­s­ama, der i snart 39 år har bo­et på det sam­me psy­ki­a­tri­ske in­sti­tu­tion i hjem­lan­det Ja­pan.

Ku­s­amas hi­sto­rie er li­ge så kan­tet og ufor­ud­si­ge­lig som det san­se­ligt eks­plo­si­ve prik­ken­de vir­var af et far­ve­or­gie, dan­ske­re har kun­net føl­ge på Lou­i­si­a­na og på Fa­ce­book det se­ne­ste hal­ve år. Først pio­ner, så helt ude af kunst­ver­de­nens ag­tel­se - og sind. Og nu plud­se­lig ver­dens­be­rømt og et fol­ke­ligt hit. Godt hjul­pet på vej af den mo­der­ne sel­fi e/ so­ci­al me­dia- kul­tur.

» Det skyl­des vel­sag­tens hen­des per­fekt veks­len­de ’ in­si­der- out­si­der’sta­tus, kom­bi­ne­ret med en for­bløf­fen­de fi na­le de sid­ste par år og en kon­se­kvent eks­pe­ri­men­te­ren­de til­gang til en for­vir­ren­de vift e af me­di­er på tværs af al­le mu­li­ge kul­tu­rel­le gen­rer. Hun har for­må­et at kom­bi­ne­re fol­ke­lig ap­pel med kunst­ne­risk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.