Dam­gaard den? Ja, den gør

BT - - POLEN 2016 -

Jeg går ik­ke ned psy­kisk over en dår­lig hånd­bold­kamp, og hvis jeg gør, hand­ler det ik­ke om, hvor dybt jeg fal­der, men om hvor hur­tigt jeg rej­ser mig. Og det er jeg hel­dig­vis rig­tig god til Mi­cha­el Dam­gaard

HAMMERHUG og­så, at det til ti­der kan se ret hek­tisk ud. Jeg har få­et man­ge rap over nal­ler­ne af mi­ne træ­ne­re, for­di jeg har skudt for me­get og ta­get nog­le dum­me be­slut­nin­ger. Men så­dan har jeg al­tid væ­ret. Jeg går ik­ke ned psy­kisk over en dår­lig hånd­bold­kamp, og hvis jeg gør, hand­ler det ik­ke om, hvor dybt jeg fal­der, men om hvor hur­tigt jeg rej­ser mig. Og det er jeg hel­dig­vis rig­tig god til, « si­ger Dam­gaard, der el­lers har haft et ma­re­ridt­sår med man­ge ska­der. I marts bræk­ke­de han sit ven­stre hånd­led, i novem­ber fi k han en virus på ba­lan­ce­ner­ven, og in­den EM var han stærkt tvivl­s­om eft er en kraft ig for­st­u­v­ning af sin fod. Ulyk­kes­fugl Det bræk­ke­de hånd­led vol­der sta­dig så sto­re pro­ble­mer, at han ik­ke kan ta­ge en arm­bøj­ning på den. Al­li­ge­vel har han skudt sig EM- varm.

» Jeg er lidt en ulyk­kes­fugl til ti­der, men jeg hu­sker på, hvor hel­dig og pri­vil­e­ge­ret jeg er over at stå til en slut­run­de. Tæn­ker jeg til­ba­ge på 18. marts, hvor ska­den ske­te, hav­de jeg ik­ke fo­re­stil­let mig at stå her. Det min­der jeg mig selv om he­le ti­den. Det gør og­så, at jeg kan byg­ge lidt på. ’ Husk nu li­ge på, hvor du er’. Selv­om du bræn­der et skud, er det, for­di du spil­ler mod de bed­ste. Spil­ler du ik­ke en hel kamp, er det, for­di de bed­ste er for­an dig. Det skal man hu­ske på vej­en op. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.