E

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KI­CK­START 1 0 3 13 11 7

2015/ 16: West Bromwich 2014/ 15: Man­che­ster Uni­ted: 2013/ 14: Man­che­ster Uni­ted: 2012/ 13: Man­che­ster Uni­ted: 2011/ 12: Man­che­ster Uni­ted: 2010/ 11: Man­che­ster Uni­ted: Lands­hol­det: 5 ( se­ne­st en ven­skabs­kamp mod Fin­land 15. novem­ber 2011) An­ders Lin­de­gaard har sagt fo­re­lø­bigt far­vel til Pre­mi­er Le­ague og for­sø­ger nu at ki­ck­star­te kar­ri­e­ren i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke. Eft er et halvt år på bæn­ken i West Bromwich tog den 31- åri­ge fyn­bo lør­dag kon­se­kven­sen af end­nu en re­ser­ve­tjans og ind­gik en hal­vår­lig le­je­aft ale med Cham­pions­hip­klub­ben Pre­ston North End.

» De se­ne­ste par år har væ­ret en lang ør­ken­van­dring, og jeg har brug for at spil­le og op­nå den fø­lel­se af glæ­de, der føl­ger med. Det har jeg vir­ke­lig sav­net, så jeg ser vir­ke­lig frem til det her, « sag­de An­ders Lin­de­gaard i for­bin­del­se med skift et.

Da den tid­li­ge­re dan­ske lands­hold­ske­e­per i som­mer check­e­de ud af Man­che­ster Uni­ted eft er fem år, var det med den kla­re am­bi­tion at få spil­le­tid i West Bromwich. Lin­de­gaard gik et skridt ned i jag­ten på spil­le­mi­nut­ter, men vej­en til må­let blev spær­ret af en stor­spil­len­de Bo­az Myhill, og så end­te An­ders Lin­de­gaard sam­me sted som i stør­ste­delen af sin Uni­ted- kar­ri­e­re. På re­ser­ve­bæn­ken.

Der­for søg­te Lin­de­gaard vi­de­re i det­te vin­due, og så gør det min­dre, at han med skift et på pa­pi­ret er trå­dt yder­li­ge­re et skridt ned si­den stjer­ne­til­væ­rel­sen i Man­che­ster Uni­ted.

» I før­ste om­gang skal han ba­re ind og ha­ve en hver­dag, hvor han spil­ler. Så må vi se, hvad det ræk­ker til. Han har sta­dig et år til­ba­ge af sin kon­trakt med West Bromwich ef­ter som­mer­fe­ri­en, så der må vi se, om han skal til­ba­ge. Det er klart, at spil­le­tid er vig­tigt, « si­ger man­den bag An­ders Lin­de­gaards skift e, mel­lem­man­den Mi­cha­el Stensgaard. Ru­sten skal ban­kes af Med for­svin­den­de få første­holdskam­pe si­den kar­ri­e­ren pe­a­ke­de i be­gyn­del­sen af Man­che­ster Uni­ted- kar­ri­e­ren, vir­ker det lo­gisk at stil­le spørgs­måls­tegn ved An­ders Lin­de­gaards øje­blik­ke­li­ge kamp­form. Der er no­get rust, der skal ban­kes af og for­ment­lig og­så en selv­til­lid, der skal boo­stes. Mi­cha­el Stensgaard ser dog sta­dig mas­ser af go­de år i sin kli­ent og pe­ger på den ud­vik­lings­pro­ces, som har fulgt med Lin­de­gaards åre­lan­ge re­ser­ve­sta­tus.

» Han har lært ek­stremt me­get. Man skal ik­ke glem­me, at det en gang imel­lem kan væ­re svæ­re­re at væ­re an­den- el­ler tred­je­må­l­mand

An­ders Lin­de­gaards første­holdskam­pe si­den 2010. Sæ­son for sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.