Eg ard lavDeANMARrKS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIRS­DAG 26. JaANUAR2016 Jeg har brug for at spil­le og op­nå den fø­lel­se af glæ­de, der føl­ger med. Det har jeg vir­ke­lig sav­net, så jeg ser vir­ke­lig frem til det her end første­må­l­mand. Du skal hol­de din træ­nings­mo­ti­va­tion op­pe, for­di du ik­ke umid­del­bart har no­gen mu­lig­hed for spil­le­tid. Du sid­der og ven­ter på fejl fra an­dre og skal hol­de dig skarp, « si­ger Stensgaard og til­fø­jer hur­tigt:

» No­get af det, som An­ders er al­ler­bedst til, er at hol­de sig skarp. Det er ik­ke nemt, hvad han har væ­ret ude i. Det kræ­ver en stor men­talt styr­ke, men det har An­ders. «

Iføl­ge Mi­cha­el Stensgaard var der in­ter­es­se fra an­dre klub­ber i Eng­land og det øv­ri­ge Eu­ro­pa, men val­get faldt på Pre­ston, som pas­se­de ’ bå­de sport­s­ligt og geo­gra­fi sk godt’, som han ud­tryk­ker det. Bli­ver i Man­che­ster Med sin pla­ce­ring min­dre end 50 ki­lo­me­ter fra Man­che­ster kan An­ders Lin­de­gaard og re­sten af fa­mi­li­en, som tæl­ler mo­del­ko­nen Mis­se Beqi­ri og par­rets søn, bli­ve bo­en­de Man­che­ster, hvor de og­så blev bo­en­de eft er skift et til West Bromwich.

Det skift e har un­der­vejs mødt kri­tik på grund af den sto­re kon- kur­ren­ce på må­l­mand­spo­sten. Nøj­ag­tig som kri­ti­ke­re eft er­ly­ste et hur­ti­ge­re skift e væk fra Uni­ted, da re­ser­ve­tjan­sen blev per­ma­nent. Den kri­tik gi­ver Mi­cha­el Stensgaard dog ik­ke me­get for.

» Det er sjovt som pres­se og al­le an­dre al­tid ta­ler om spil­le­tid, men man har alt­så en kon­trakt, og An­ders har ik­ke kun­net kom­me væk fra Uni­ted. Han har ik­ke kun­net gø­re no­get for at få spil­le­tid. Han har fak­tisk gjort det så godt, at de vil­le be­hol­de ham. Så prø­ve­de han at skift e for at få spil­le­tid, men der er jo al­drig nog­le ga­ran­ti­er, « si­ger han.

An­ders Lin­de­gaards nye klub er ak­tu­elt num­mer 15 i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke, men klub­ben har am­bi­tio­ner, som på sigt ræk­ker ud eft er Pre­mi­er Le­ague. Pe­ter Rids­da­le, som stod bag Le­eds’ stor­heds­tid i de tid­li­ge 00’ ere, er hen­tet ind som be­sty­rel­ses­for­mand, og er man­den, der skal for­sø­ge at strik­ke et am­bi­tiøst pro­jekt sam­men. I de næ­ste seks må­ne­der med An­ders Lin­de­gaard i trup­pen. Og hvem ved? Må­ske end­nu læn­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.