Dan­sen om

Superliga- top­sco­rer Lukas Spal­vis har nydt we­e­ken­dens sol og var­me i po­rtu­gi­si­ske Lis­sa­bon. AaB be­kræf­ter, at man for­hand­ler om salg af må­lty­ven. Og træ­ner Lars Søndergaard ser Spor­ting som et op­lagt valg for li­tau­e­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRANS­FER

» Jeg er ik­ke vi­den­de om, at AaB har ud­sendt så­dan en med­del­el­se. Men spørg min agent ( ty­ske­ren Hen­ner Jan­zen, red.), « sag­de Lukas Spal­vis med et an­sigts­ud­tryk, der mest af alt min­de­de om en hem­me­lig­heds­fuld po­ker­spil­lers.

Hen­ner Jan­zen har til­sy­ne­la­den­de valgt at for­hol­de sig tavs i sa­gen. I hvert fald hav­de han ved de­ad­li­ne til den­ne ud­ga­ve hver­ken be­sva­ret sms- be­ske­der el­ler te­le­fo­nopkald.

Til gen­gæld så AaBs ch­eftræ­ner, Lars Søndergaard, ef­ter træ­nings­pas­set in­gen pro­ble­mer i at ud­ta­le sig om Lukas Spal­vis.

» Jeg tror, at den po­rtu­gi­ske liga vil pas­se ham fint. Han skal nok kom­me til at sco­re si­ne mål, « sag­de Lars Søndergaard og til­fø­je­de:

» Så vidt jeg kan for­stå, har og­så ki­ne­si­ske, rus­si­ske og tyr­ki­ske klub­ber vist in­ter­es­se for Lukas. Men Spor­ting lig­ger num­mer ét i den po­rtu­gi­si­ske liga og er en mu­lig del­ta­ger i næ­ste sæ­sons Cham­pions Le­ague. Som jeg ser det, er Spor­ting en fan­ta­stisk mu­lig­hed for ham. « God tid til at tæn­ke Lars Søndergaard lag­de ik­ke skjul på, at det be­kom­mer ham vel, at Lukas Spal­vis ef­ter alt at døm­me og­så er AaB- spil­ler i for­å­ret.

» Et som­mer­salg be­ty­der, at vi får mu­lig­hed for at tæn­ke os godt og grun­digt om, hvor­dan vi i næ­ste sæ­son vil ha­ve vo­res an­greb sam­men­sat. Vi rå­der i for­vej­en over blandt an­dre Ni­ck­las He­le­ni­us og Ras­mus Jöns­son. De er beg­ge dyg­ti­ge. Men de­res spil­lestil er an­der­le­des end Spal­vis’, « sag­de Lars Søndergaard.

Han er over­be­vist om, at Lukas Spal­vis sport­s­ligt ik­ke har top­pet end­nu.

» Jeg var i ef­ter­å­ret in­di­mel­lem ef­ter ham. Der er pa­ra­me­tre – blandt an­det det fy­si­ske – hvor han kan bli­ve me­get bed­re. Da jeg kom til klub­ben, var han ef­ter sin al­vor­li­ge knæska­de ( kors­bånd, red.) nær­mest at be­trag­te som fem­te­valg i an­gre­bet. Men han tog de chan­cer, han fik. Spil­les­mæs­sigt kan jeg godt li­de hans ty­pe. Han ar­bej­der sten­hårdt og er en glim­ren­de af­slut­ter, « sag­de Lars Søndergaard.

TIRS­DAG 26. JA­NU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.