Nikita stjal re­a­li­ty - show

Højt hår, stram­me kjo­ler og me­get dy­be ud­skæ­rin­ger kon­kur­re­de om bed­ste bran­dert og bryster

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Kenan Se­e­berg | kse@ bt. dk Liv Røj­gaard | bt@ bt. dk

Når der er Re­a­li­ty Awards er der in­gen fi­ne for­nem­mel­ser. Og al­le er med på en fest. Og fe­sten fik en ek­stra tand, da med­lem af Li­be­ral Al­li­an­ce Nikita Klæ­strup an­kom på den rø­de lø­ber med af­te­nens dy­be­ste ud­skæ­ring, hvil­ket si­ger ik­ke så lidt i det sel­skab.

Re­a­li­ty- tv er den vir­ke­lig­hed, der fo­re­går på tv, sat i sce­ne af en tv­sta­tion på ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’, hos ’ Kon­ger­ne af Ma­ri­e­lyst’ el­ler i ’ Big Bro­t­her’- hu­set, og in­den­for i Cir­kus­byg­nin­gen var der varmt, og mas­ser af spot­lys, så man kun­ne se og bli­ve set. Til Re­a­li­ty Awards er man no­mi­ne­ret til ’ De bed­ste re­a­li­ty­bryster’, ’ Den bed­ste bran­dert’ el­ler ’ Det bed­ste kon­kur­ren­ce- drev­ne pro­gram’. Og i den stil. Og her er der få der læg­ger skjul på, at det hand­ler om at væ­re kendt me­re end dte hand­ler om no­get som helst an­det.

Der­for var der hel­ler in­gen tvivl hos de fle­ste af de del­ta­ge­re BT spurg­te om hvem der er den stør­ste re­a­li­ty­stjer­ne. Gu­stav er den stør­ste » Det er Gu­stav, der er den stør­ste, « sag­de en af af­te­nens vær­ter, Sti­ne Kron­borg, der selv hø­rer til su­per­liga­en i den bold­ga­de.

» Han tør væ­re ær­lig, og han tør væ­re sig selv, og så har han for­må­et at ud­nyt­te sin suc­ces. og hvis det er en rol­le han spil­ler, så gør han det ret godt, « sag­de Sti­ne Kron­borg, der var med­vært i Cir­kus­byg­nin­gen, hvor man­ge af af­te­nens no­mi­ne­re­de og del­ta­ge­re var godt lak­ket til al­le­re­de da de an­kom på den rø­de lø­ber.

» Swin­ger- Ole fra ’ Land­mand sø­ger kær­lig­hed’ føl­te sig en anel­se mal­pla­ce­ret, men nød al­li­ge­vel at væ­re i Kø­ben­havn som no­ni­ne­ret. Og i øv­rigt vil han ik­ke kal­des ’ Swin­ger- Ole’.

» Det er et over­stå­et ka­pi­tel, jeg har valgt Git­te og hun er ik­ke til det der swin­ger- værk. Og det var alt­så en kæ­re­ste jeg søg­te, da jeg meld­te mig, « sag­de Ole, der el­lers bril­le­re­de i land­mand­spro­gram­met, ved at in­vi­te­re to da­tes i swin­ger­klub.

Men Ole hyg­ge­de sig med Git­te som var med til fest, og mæn­ge­de sig ik­ke med de kort­klæd­te fra di­ver­se ba­be- pro­gram­mer, der kon­kur­re­re­de om at kom­me i så lidt tøj som mu­ligt, el­ler dren­ge­rø­ve­ne fra ’ Kon­ger­ne’ el­ler ’ Pa­ra­di­se’, hvoraf fle­re var lak­ket godt til al­le­re­de kort ef­ter de an­kom på den rø­de lø­ber, der var et in­fer­no af spot­lights, tv- ka­me­ra­er, blitzlys, ba­re ben og me­get dy­be ud­skæ­rin­ger. Vil­le gi­ve den ek­stra gas Pa­tri­ck fra ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’ gjor­de alt hvad han kun­ne for at le­ve op til sin no­mi­ne­ring i ka­te­go­ri­en ’ Bed­ste bran­dert’, og lo­ve­de, at han vil­le gi­ve den ek­stra gas og at der vil­le kom­me me­re sex i den kom­men­de ’ Pa­ra­di­se’- sæ­son, hvor han er med igen.

Sid­ney Lee men­te selv, at han var den stør­ste re­a­li­ty- stjer­ne.

P r i n t e d a n d d i s t r i b u t e d b y P r e s s R e a d e r

» Uden at ly­de selv­fed, så er det alt­så mig der er the ori­gi­nal. Det er al­le de an­dre der føl­ger trop. det var mig, der først la­ve­de en re­k­la­me og en bog. Hvis ik­ke jeg er den stør­ste, så er jeg i hvert fald den mest ori­gi­na­le, « kon­klu­de­re­de Sid­ney Lee, der fejre­de sin 37 års fød­sels­dag i Cir­kus­byg­nin­gen til award- showet.

FO­TO: CLAUS BECH

Sku­e­spil­ler Mar­gret­he Ky­o­to sy­nes det var ret sjovt, at hun var no­mi­ne­ret til ’ Årets newco­mer’, for din op­træ­den i TV3s ’ Jeg er en ce­le­bri­ty - få mig væk her­fra’: » Jeg kan godt se det sjove i den no­mi­ne­ring. Jeg er 70 år gam­mel, « gri­ne­de Ky­o­to, der skal på te­a­ter­tur med Fol­ke­te­a­te­ret med ’ Var­mestu­en til for­å­ret. » Selv­om jeg of­fi­ci­elt er pen­sio­nist, vil jeg sta­dig ger­ne la­ve bå­de film og tv, sag­de Ky­o­to, der sta­dig er kendt og gen­kendt fra rol­len i Taxa, der snart er 20 år gam­mel.

FO­TO: CLAUS BECH

» Gu­stav er den stør­ste re­a­li­ty­stjer­ne. han er jo nær­mest ble­vet al­le­mand­se­je. Selv er jeg ik­ke spe­ci­elt kendt, selv­om jeg er den fem­te mest goog­le­de pi­ge. men jeg vil ger­ne væ­re kenbdt, for­di det er godt for min for­ret­ning, « sag­de Ni­co­le Brøg­g­ler har væ­ret med i ’ By­pi­ger sø­ger bønder’ og ’ Li­ve og li­der­lig’ på DR3. Til dag­lig ar­bej­der Ni­co­le som mo­del i dkwebcam.

» Jeg el­sker re­a­li­ty- tv, for­di det er ty­per der tør skil­le sig ud. Jeg ser ik­ke mig selv som re­a­li­ty­stjer­ne, men no­gen gan­ge fø­ler jeg, at mit eget liv er et stort re­a­li­ty- pro­gram. OPg det er da ret godt gåpet at jeg er en af vær­ter­ne i af­ten, ik­ke? « sag­de Sti­ne Kron­borg, der er tid­li­ge­re strip­per i sin tid blev kendt fra Pa­ra­di­se Ho­tel.

FO­TO: CLAUS BECH

Lin­se Kes­ler var til re­a­li­ty awards med ven­nen fra Bryg­gen, Mo­ster Nil­ler.

» Jeg skal over­ræk­ke en pris, og da de rin­ge­de og spurg­te, tro­e­de jeg, at de vil­le gi­ve mig den med ’ De bed­ste bryster’. Det blev så en an­den pris, der er lidt me­re fag­ligt re­le­vant, « sag­de Nikita Klæ­strup, der bril­le­re­de med af­te­nens dy­be­ste ud­skæ­ring, som Oli­ver Bjer­re­huus hav­de so­loud­sigt til he­le af­te­nen. Først af­vi­ste Nikita Klæ­strup, at de to var kæ­re­ster, en ti­me se­ne­re, stod de to og kys­se­de og holdt om hin­an­den:

» Skal vi ik­ke la­de det stå åbent, om vi er kæ­re­ster, og ba­re kon­sta­te­re, at jeg har det rig­tigt godt med at få lov at ba­ske lidt med vin­ger­ne igen, « smi­le­de Oli­ver til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.