Far og søn va­ske­de sor­te mil­li­o­ner hvi­de

BT - - NYHEDER -

DOM dæk­ke­de over­våg­nings­ka­me­ra­et til, så kun­der­ne ik­ke blev fo­to­gra­fe­ret.

» Man fi k klart ind­tryk af, at der fo­re­gik no­get suspekt, « sag­de rets­for­mand Per­nil­le Kjærul­ff ved doms­af­si­gel­sen.

Såvel fa­de­ren som søn­nen, Ali Al­r­u­day­ni, blev idømt seks års fængsel, hvil­ket er den mak­si­ma­le straf for groft hæ­le­ri. Bø­de på 92 mio. Sam­ti­dig blev sel­ska­bet idømt en bø­de på 92 mio. kr., som man uden at blin­ke kan kal­de hi­sto­risk.

I alt blev der be­gå­et hæ­le­ri og for­søg for 184 mil­li­o­ner, vur­de­rer doms­mands­ret­ten.

» Al­le alarm­klok­ker vil­le bim­le og bam­le i en­hver nor­mal vek­sel­virk­som­hed, « ud­tal­te an­kla­ger Ka­ri­na An­ker­gren eft er den mar­kan­te dom.

Po­li­tiets in­ter­es­se for Uni Tra­vel blev vakt, da de op­da­ge­de, at fl ere mænd in­vol­ve­ret i den or­ga­ni­se­re­de has­hhan­del på Chri­sti­a­nia jævn­ligt val­far­te­de til bu­tik­ken på Nør­re­bro­ga­de.

Nor­dea eft er­kom vek­sel­kon­to­rets sto­re eft er­spørgsel på 500- eu­ro­sed­ler, og det er blandt an­det på bag­grund af ban­kens op­lys­nin­ger, at reg­ne­styk­ket lan­der på hæ­le­ri for 124 mil­li­o­ner kro­ner.

Oveni skal læg­ges 60 mil­li­o­ner fra transak­tio­ner med en ræk­ke sel­ska­ber.

Her måt­te mæn­de­ne ha­ve ind­set, at det var sand­syn­ligt, at pen­ge­ne stam­me­de fra snyd med moms og skat, me­ner ret­ten. Kom hånd i hånd Far og søn holdt hin­an­den i hån­den, da de kom ind i retslo­ka­let eft er at ha­ve talt med de­res for­sva­re­re. De an­ke­de på ste­det til Østre Lands­ret for at op­nå fri­fi ndel­se.

» Den be­viskæ­de, der er op­stil­let, hol­der eft er min op­fat­tel­se ik­ke, « sag­de fa­de­rens for­sva­rer, ad­vo­kat Be­rit Ernst.

Ret­ten har dra­get for vidt­gå­en­de kon­klu­sio­ner ved at sam­men­hol­de blot ti da­ges over­våg­ning med fl ere fak­tu­el­le op­lys­nin­ger. Sær­ligt når man tæn­ker på, at hæ­le­ri­et med veks­ling til eu­ro skal ha­ve stå­et på i næ­sten tre år, me­ner hun. En hånd­fuld fa­mi­lie­med­lem­mer sad på for­re­ste ræk­ke i retslo­ka­let og hå­be­de på at få mæn­de­ne med hjem eft er 14 må­ne­ders va­re­tægts­fængs­ling. Men dom­me­ren send­te far og søn til­ba­ge til Ve­stre Fængsel. En løsla­del­se vil stri­de mod be­folk­nin­gens rets­fø­lel­se, fastslog hun. Al­le alarm­klok­ker vil­le bim­le og bam­le i en­hver nor­mal vek­sel­virk­som­hed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.