DER­FOR KAN HAN IK­KE STY­RE SIG

BT - - NYHEDER -

puli­sti­ske re­ge­ring, vi har haft i min le­ve­tid. Med en dybt util­ta­len­de po­li­tik og nog­le dybt usym­pa­ti­ske per­so­ner på nøg­lepo­ster. Det er sør­ge­ligt, at den for­ri­ge re­ge­ring var så ta­lent- og pro­fi lløs, at den ba­ne­de vej­en til­ba­ge for den lil­le svind­ler, der nu er stats­mi­ni­ster. «

S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen ta­ger klart af­stand fra Mo­gens Lyk­ke­toft s ord­valg.

» De ud­ta­lel­ser har ik­ke no­gen op­bak­ning fra min si­de, hver­ken hvad an­går den tid­li­ge­re re­ge­ring Til­sy­ne­la­den­de har vo­res FN­for­mand og uden­rigs­ora­kel mi­stet bå­de sin ud­ga­ve af takt og to­ne og al­min­de­lig pli el­ler den nu­væ­ren­de stats­mi­ni­ster. Selv­føl­ge­lig er det ik­ke or­dent­ligt at kal­de an­dre de ting, som Mo­gens Lyk­ke­toft gør, « si­ger Met­te Fre­de­rik­sen til Ritzau. Kri­tik af Thor­ning- re­ge­rin­gen Mo­gens Lyk­ke­toft s kri­tik af Thor­ning- re­ge­rin­gen er be­stemt ik­ke ny.

I de fi re år fra 2011 og frem til val­get i 2015, da han var for­mand for Fol­ke­tin­get, holdt han jævn­ligt kaff eklub­mø­der i sin for­mands­lej­lig­hed på Chri­sti­ans­borg med folk Her ta­ler vi om ar­ro­gant og ned­la­den­de kri­tik. Hidtil har det hand­let om po­li­tik, men her er det per­son­ligt ned­la­den­de be­mærk­nin­ger, og det er dumt og uvær­digt som fol­ke­tings­med­lem­mer­ne Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil, Jens Jo­el, Ras­mus Pre­hn, Ane Hals­boe og be­skæft igel­ses­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen samt eu­ro­pa­mi­ni­ster Nicolai Wam­men.

På de mø­der lag­de Lyk­ke­toft ik­ke fi ngre­ne imel­lem i sin kri­tik af sal­get af Dong- ak­tier til Gold­man Sa­chs, sænk­nin­gen af sel­skabs­skat­ten og Thor­ning- re­ge­rin­gens hånd­te­ring af dag­pen­ge- sa­gen.

Da ryg­ter­ne om dis­se hu­le­mø­der nå­e­de Thor­ning, blev hun ra­sen­de Jeg til­la­der mig li­ge en ge­nud­sen­del­se af min al­ter­na­ti­ve nytårs­ta­le om at hol­de en god to­ne i de­bat­ten. Bud­ska­bet er vist ik­ke nå­et helt over At­lan­ten og sag­de i me­get di­rek­te ven­din­ger til ham, at han var il­loy­al, og at han bur­de hol­de op med at un­der­gra­ve hen­des po­si­tion som for­mand.

Par­tiets so­ci­al­ord­fø­rer Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil delt­og i mø­de­r­ne hos Lyk­ke­toft , og hun kan sag­tens genkal­de sig bil­le­det af, at Lyk­ke­toft var skuff et over den po­li­ti­ske kurs, som Thor­ning stod for.

» Det hand­le­de ik­ke om man­gel på respekt, men om po­li­tisk ue­nig­hed. Han kun­ne star­te helt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.