Lyk­ke­toft s vil­de ud­fald

BT - - NYHEDER -

HID­SIG

» Lyk­ke­toft an­gri­ber re­ge­rin­gens po­li­tik. « Så­dan lød en over­skrift i Jyl­lands- Po­sten i 2012, da re­ge­rings­che­fen hed Hel­le Thor­ning- Sch­midt og fi nans­mi­ni­ste­ren Bjar­ne Cory­don. Her gjor­de Lyk­ke­toft næ­sten det sam­me, som han gør nu: Kri­ti­se­re­de re­ge­rin­gen i hår­de ven­din­ger på et in­ter­nt mø­de og lag­de af­stand til det se­ne­re – pri­mært ved at brok­ke sig over, at det var kom­met frem.

Lyk­ke­toft er­klæ­re­re­de sig ue­nig i helt cen­tra­le ele­men­ter i re­ge­rin­gens po­li­tik; nem­lig må­let om at tvin­ge dan­sker­ne til at ar­bej­de me­re.

» Det me­ste af det vil kom­me af sig selv, hvis vi el­lers kun­ne fi nde ud af at gi­ve folk nog­le job­mu­lig­he­der. Fi­nans­mi­ni­ste­rens stør­ste ind­le­den­de fejl­ta­gel­se var, at han køb­te Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets reg­ne­me­to­der, da han an­kom. Det var der in­gen som helst grund til, « sag­de Mo­gens Lyk­ke­toft ved et off ent­lig mø­de ar­ran­ge­ret af cen­trum- ven­stre tæn­ket­an­ken Ce­vea.

Det er langt­fra den ene­ste gang, at Mo­gens Lyk­ke­toft kom­mer med hid­si­ge ud­fald til høj­re og ven­stre.

Un­der valg­kam­pen i 2011 hæv­de­de han, at TV2s er­far­ne repor­ter Sven­ning Dal­gaard ik­ke var ob­jek­tiv i sin dæk­ning af valg­kam­pen.

» Po­li­tisk lig­ger han no­get til høj­re for Djen­gis Khan ( høj­re­o­ri­en­te­ret mongolsk her­sker, Så det er må­ske ik­ke så ob­jek­tivt igen, når han skal kom­men­te­re, hvem der kla­rer sig bedst, « ud­tal­te Mo­gens Lyk­ke­toft til Ek­stra Bla­det. ’ Nu må I kraft ede­me stop­pe’ I 2012 an­greb han Dongs be­sty­rel­ses­for­mand Fritz Schurs op­træ­den på et pres­se­mø­de, hvor han re­de­gjor­de for ener­gi­gi­gan­tens bonus­ser og lønud­be­ta­lin­ger til ud­valg­te top­che­fer.

» Jeg kan ik­ke for­stå, hvor­for der skul­le ska­bes så me­get of­fent­lig­hed om det. Jeg fryg­ter, at den tu­mult vil ko­ste den dan­ske stat fl ere hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner – lavt sat « , sag­de Mo­gens Lyk­ke­toft .

Da Lyk­ke­toft selv var for­mand og i valg­kamp i 2005, fi k hans rå­d­gi­ve­re en or­dent­lig over­ha­ling for åben skærm i do­ku­men­tar­fi lmen » Lyk­ke­toft fi na­le « . De hav­de fo­re­slå­et ham at la­ve et in­ter­view med TV2 un­der et be­søg i en bør­ne­ha­ve sam­men med den sven­ske stats­mi­ni­ster. Lyk­ke­toft kom slet ik­ke på, og i ste­det re­fe­re­re­de me­di­er­ne, at han ig­no­re­re­de bør­ne­ne og stats­mi­ni­ste­ren.

» At jeg skul­le træk­kes ti mi­nut­ter ud for at væ­re sam­men med den sven­ske stats­mi­ni­ster for ik­ke at kom­me i fj ern­sy­net. Nu må I kraft ede­me stop­pe. Det er fuld­stæn­dig skan­da­løst, « nær­mest råb­te Lyk­ke­toft , mens han skynd­te sig ind i sin bus.

Han tab­te val­get til An­ders Fogh Ras­mus­sen i 2005 – og gik af som for­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.