Pi­ge og sy­ri­enskri­ger fort­sat i iso­la­tion

BT - - NYHEDER -

KUND­BY- SA­GEN I en mør­kelagt og spek­taku­lær sag fra Kund­by ved Hol­bæk, skal en blot 15- åri­ge pi­ge og en 24- årig sy­ri­enskri­ger fort­sat sid­de va­re­tægts­fængs­let un­der iso­la­tion. Det be­slut­te­de Ret­ten i Hol­bæk i går ef­ter to frist­for­læn­gel­ser, der fo­re­gik for luk­ke­de dø­re.

Iføl­ge Ritzaus op­lys­nin­ger er pi­gen sig­tet for be­sid­del­se af spræng­stof­fer. An­dre me­di­er er­fa­rer, at hun des­u­den og­så mistæn­kes for at bil­li­ge ter­ror.

Beg­ge iso­la­tions­fængs­les til 9. fe­bru­ar. Det er sam­me dag, hvor fri­sten for de­res va­re­tægts­fængs­ling ud­lø­ber.

Pi­gens for­sva­rer, ad­vo­kat Ni­ma Na­bipour, har tid­li­ge­re ud­trykt kri­tik af, at hans un­ge kli­ent skal sid­de fængs­let un­der så stren­ge for­hold.

Han ærg­re­de sig og­så over, at iso­la­tio­nen nu for­læn­ges.

» Jeg gjor­de alt for at frem­læg­ge de re­le­van­te op­lys­nin­ger, som kun­ne gav­ne min kli­ent. Jeg kan ik­ke kom­me nær­me­re ind på min kli­ents nær­me­re for­hold.

Men jeg me­ner, at det er uhen­sigts­mæs­sigt, at en så ung skal sid­de i iso­la­tion, « sag­de han.

Det er højst usæd­van­ligt for så un­ge ar­re­stan­ter, der nor­malt bli­ver an­bragt i så­kaldt sur­ro­gat på sik­re­de in­sti­tu­tio­ner.

I for­bin­del­se med be­grun­del­sen for ken­del­sen mod pi­gen, sag­de dom­mer Anet­te Ra­hr Co­dam, at hun er tryg ved de for­hold ved iso­la­tio­nen, som an­kla­ger Pe­ter Ah­le­son frem­lag­de.

» Hvad det er for nog­le for­hold, vil jeg ik­ke kom­men­te­re, « sag­de Pe­ter Ah­le­son ef­ter rets­mø­det.

Pres­sen var ik­ke til ste­de, da ken­del­sen mod pi­gen faldt. Sik­ker­he­den i top Men da dom­mer Anet­te Ra­hr Co­dam af­sag­de sin ken­del­se mod den 24- åri­ge mand, fik jour­na­li­ster­ne lov til at kom­me ind i retslo­ka­let.

Man­den tog ken­del­sen med op­hø­jet ro, og in­den han blev ført ud af en hånd­fuld po­li­ti­be­tjen­te, kig­ge­de han ned mod pres­sen og til­hø­rer­ne og sag­de:

» Vi kom­mer til at ar­bej­de me­get me­re sam­men i frem­ti­den. «

Før og un­der rets­mø­det var sik­ker­he­den ved ret­ten i top.

Der var op­stil­let me­tal­de­tek­to­rer for al­le til­hø­re­re, og fle­re af po­li­tiets sor­te la­bra­dor­hunde un­der­søg­te he­le rets­byg­nin­gen af sik­ker­heds­mæs­si­ge år­sa­ger, sam­ti­dig med at fle­re ci­vil­klæd­te be­tjen­te tris­se­de rundt på gan­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.