Ale­xan­dras død er en tra­ge­die

BT - - NYHEDER -

ALE­NE PÅ AR­BEJ­DE Tidligt man­dag mor­gen stak en 15- årig be­bo­er på et flygt­nin­ge­cen­ter for uledsa­ge­de børn og un­ge nær Göte­borg den 22- åri­ge Ale­xan­dra Mezher ned. Det ske­te, mens hun var ale­ne på cen­tret. Sam­me dag rej­ste lan­dets stats­mi­ni­ster Ste­fan Löf­ven til cen­tret for at ud­tryk­ke sym­pa­ti, skri­ver Af­ton­bla­det.

Sa­gen fik stats­mi­ni­ster Ste­fan Löf- ven til at af­ly­se al­le af­ta­ler og fly­ve til Göte­borg, hvor han be­søg­te cen­tret, der lig­ger i den lil­le by Möln­dal.

» Jeg vil væ­re på ste­det for at få me­re in­for­ma­tion. Men og­så for at vi­se min og det sven­ske folks em­pa­ti, « sag­de Ste­fan Löf­ven, der brug­te af­te­nen på at mø­des med po­li­ti, kom­mu­nen og Red Bar­net.

» Det er med stor sorg, jeg har ta­get imod nyhe­den om, at en 22- årig er gå­et bort. Det er en tra­ge­die, « sag­de han yder­li­ge­re iføl­ge Af­ton­bla­det.

Oven på tra­ge­di­en har der væ­ret rejst spørgs­måls­tegn om­kring sik- ker­he­den ved at la­de me­d­ar­bej­de­re væ­re ale­ne på ar­bej­de på et cen­ter som det i Möln­dal.

» Jeg ved, at der bå­de bli­ver ar­bej­det ale­ne og i par. Det kom­mer an på, hvil­ket cen­ter der er ta­le om. Men det er al­min­de­li­ge te­e­na­ge­re, der bor hos os, « sag­de Staf­fan Ale­xan­der­s­son fra le­del­sen af cen­tret, til det sven­ske me­die Expres­sen.

Cen­tret har væ­ret in­spi­ce­ret af myn­dig­he­den IVO, In­sti­tu­tio­nen for ple­je og om­sorg, der ik­ke fandt no­gen ur­e­gel­mæs­sig­he­der iføl­ge avi­sen.

Den lo­ka­le kom­mu­ne me­ner hel­ler ik­ke, at der kun­ne væ­re gjort no­get an­der­le­des.

» Vi har vo­res or­ga­ni­sa­tion, og den fø­ler jeg mig me­get tryg ved. Jeg er stolt og glad over, hvor­dan Möln­dal har age­ret i det­te her spørgs­mål. Vi har ta­get imod rig­tig man­ge flygt­nin­ge og har gjort det på bed­ste vis, « si­ger tals­mand for kom­mu­nen Ma­rie Östh Karls­son til Af­ton­bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.