’ Hun var en en­gel’

BT - - NYHEDER -

TRA­GE­DIE

Men det er ik­ke kun sorg, der fyl­der fa­mi­li­ens tan­ker i øje­blik­ket. Iføl­ge expres­sen. se ret­ter fa­mi­li­en sin vre­de mod po­li­ti­ker­ne og må­den, hvor­på de hånd­te­rer flygt­nin­ge­kri­sen og den ka­o­ti­ske si­tu­a­tion med man­ge nye an­kom­ster til Sve­ri­ge.

» Det er de sven­ske po­li­ti­ke­res skyld, at hun er død, « si­ger en af Ale­xan­dra Mezhers fætre, dog uden at kon­kre­ti­se­re på hvil­ken må­de, at det er po­li­ti­ker­nes skyld. Den sid­ste dag Ar­bejds­da­gen i man­dags blev sid­ste dag i Ale­xan­dra Mezhers liv.

» Hun var en per­son, der øn­ske­de at gø­re go­de ting. Og så myr­de­de de hen­de for at gø­re sit ar­bej­de. Vi har grædt me­get. Hun var så­dan en varm per­son, « si­ger en af den 22- åri­ges fætre til expres­sen. se.

Iføl­ge det sven­ske me­die ske­te kni­vover­fal­det i for­bin­del­se med et skæn­de­ri på flygt­nin­ge­cen­te­ret. Ef­ter­føl­gen­de blev Ale­xan­dra Mezher bragt til ho­spi­ta­let i Göte­borg med liv­stru­en­de ska­der.

Li­ge før frokost man­dag nå­e­de nyhe­den frem til de på­rø­ren­de om, at den 22- åri­ge kvin­de var død af si­ne kvæ­stel­ser. En 15- årig dreng, som bo­e­de på cen­te­ret, er an­holdt for mi­stan­ke om mord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.