Hem­me­li­ge adres­ser af­slø­ret i da­ta­læk

BT - - NYHEDER -

DA­TA­LÆK op­lys­nin­ger - heri­blandt adres­se, ejen­doms­ty­pe, ejen­doms­vær­di, bo­lig­lån, ren­te­o­p­lys­nin­ger mm.

For­skel­len fra de til­gæn­ge­li­ge of­fent­li­ge re­gi­stre er, at den nye sø­ge­ma­ski­ne net­op gør det mu­ligt at fin­de frem til bl. a. adres­ser ved at sø­ge di­rek­te på folks nav­ne.

Der­med har dan­ske­re, der har valgt hem­me­lig adres­se for f. eks. at und­gå stal­king, en tid­li­ge­re vol­de­lig æg­te­fæl­le el­ler i vær­ste fald ter­r­or­hand­lin­ger, in­gen be­skyt­tel­se. Let­te­re at sø­ge På den of­fent­li­ge po­r­tal Ting­lys­ning. dk kan man fin­de frem til sam­me da­ta, som hjem­mesi­den an­ven­der, men ude­luk­ken­de ved at sø­ge på en adres­se.

Den nye hjem­mesi­de har gjort det langt nem­me­re at fin­de frem til spe­ci­fik­ke per­so­ners op­lys­nin­ger, da man ik­ke be­hø­ver at ken­de adres­sen på for­hånd.

Bir­git Kleis, der er jurist hos Da­ta­til­sy­net op­ly­ser til BT, at sa­gen er ved at bli­ve un­der­søgt. Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få yder­li­ge­re kom­men­ta­rer fra myn­dig­he­den på nu­væ­ren­de tids­punkt.

Hen­rik Ud­sen, der er eks­pert i per­son­da­ta­loven, for­kla­rer, at det kræ­ver en in­di­vi­du­el vur­de­ring af tje­ne­sten for at fast­slå, hvor­vidt den er lov­lig.

» Hvis du of­fent­lig­gør op­lys­nin­ger på en hjem­mesi­de, her­un­der adres­se­op­lys­nin­ger, så er det en be­hand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger, og så skal per­son­da­ta­lovens krav over­hol­des, « si­ger pro­fes­sor Hen­rik Ud­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der for­sker og un­der­vi­ser i per­son­da­ta­ret. Ame­ri­kansk ser­ver BT har af hen­syn til de be­rør­te bo­li­ge­je­re valgt ik­ke at of­fent­lig­gø­re nav­net på hjem­mesi­den, der er ble­vet op­ret­tet 29. de­cem­ber på en ame­ri­kansk ser­ver af en ukendt in­de­ha­ver.

HEM­ME­LIG ADRES­SE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.