Den ræd­sels­ful­de sven­ske se­x­bun­ker

BT - - NYHEDER - Gum­mi­ma­sker­ne

SVENSK FRITZL læg, at den 38- åri­ge sven­ske mand be­dø­ve­de kvin­den med ro­hyp­nol­be­fæng­te jord­bær i hen­des hjem i Sto­ck­holm, voldt­og hen­de og der­ef­ter kør­te hen­de 550 ki­lo­me­ter til sit hjem i Skå­ne.

Så­dan ly­der an­kla­ger­ne i den uhyg­ge­li­ge rets­sag, som net­op dis­se da­ge er i gang i Sto­ck­holms tings­rätt.

Spør­ger man den nu an­hold­te og sig­te­de sven­ske læ­ge selv, var det hans for­søg på at få en kæ­re­ste.

Tid­li­ge­re har læ­gens for­svar­sad­vo­kat Ma­ri Schu­ab for­kla­ret, at man­dens mo­tiv for den skræk­ke­li­ge fri­heds­be­rø­vel­se var ulyk­ke­lig­hed og en­som­hed. Han var des­pe­rat og vil­le ha­ve en livs­part­ner.

» Han hav­de in­gen kæ­re­ste. Han byg­ge­de ejen­dom­men op og brag­te der­eft er en kvin­de der­til, der skul­le væ­re hans kæ­re­ste. Han øn­ske­de sig en at le­ve med, « si­ger Ma­ri Schu­ab. Sex- reg­ler og straf Men det var ik­ke nok. Ma­re­rid­tet in­klu­de­re­de og­så en se­x­kon­trakt med for­skel­li­ge reg­ler og kon­se­kven­ser. Det frem­gik i den 600 si­ders lan­ge po­li­tirap­port om sa­gen. F. eks. vil­le for­søg på fl ugt gi­ve fem år ek­stra i fan­gen­skab, mens anal­sex vil­le ud­lø­se et år min­dre i fan­gen­skab. Og hvis kvin­den næg­te­de sex? 100 da­ge ek­stra i fan­gen­skab.

Kon­trak­ten skul­le kvin­den un­der­skri­ve, og der­med vil­le hun og­så bli­ve tvun­get til at stil­le op til sam­le­je, oral­sex, bar­be­ring af køns­hår og til at la­de sig pierce. Samt og­så la­de sig fi lme og fo­to­gra­fe­re, iføl­ge sven­ske me­di­er.

Li­ge­som der frem­går ’ fan­ger’ og ’ gæ­ster’ i fl er­tal, hvil­ket må­ske afslører en uhyg­ge­lig plan om at kid­nap­pe end­nu fl ere kvin­der.

Til­ba­ge i 2008 blev folk ver­den over ry­stet i de­res grund­vold, da det kom frem, at Jo­sef Fritzl hav­de holdt sin egen dat­ter fan­get i en ly­di­so­le­ret kæl­der un­der fa­mi­li­ens hus i Østrig. I 24 år sad dat­te­ren i klø­er­ne på den mod­by­de­li­ge ud­ga­ve af en fa­der­fi gur, mens han voldt­og hen­de utal­li­ge gan­ge og fi k fl ere børn med hen­de.

In­spi­re­ret af den østri­gi­ske hi­sto­rie er den sven­ske sag blev døbt ’ Sve­ri­ges Fritzl’.

Den sven­ske læ­ge for­må­e­de dog ik­ke at væ­re kold og ky­nisk bort­fø­rer og voldtægts­mand i 24 år som den ’ rig­ti­ge’ Fritzl fra Østrig. Eft er seks da­ges fan­gen­skab kør­te han til­ba­ge til kvin­dens lej­lig­hed i Sto­ck­holm for at hen­te nog­le af hen­des ting, og der op­da­ge­de han, at hun var eft er­lyst hos po­li­ti­et. Kør­te selv kvin­den til po­li­ti­et Det fi k ham til at kry­be til kor­set, så han kør­te kvin­den til den nær­me­ste po­li­ti­sta­tion 18. sep­tem­ber 2015, hvor han gik til be­ken­del­se og blev an­holdt. Først for­søg­te han dog at dæk­ke over si­ne eg­ne gru­som­he­der ved at tvin­ge kvin­den til at for­tæl­le po­li­ti­et en falsk hi­sto­rie i hå­bet om at få dem til at drop­pe en even­tu­el sag. I ste­det blev po­li­ti­et mistænk­som­me, og så kun­ne kvin­den for­tæl­le om de mod­by­de­lig­he­der, hun hav­de væ­ret ud­sat for.

Den 38- åri­ge ta­ger kvin­den med til Sto­ck­holm for at hen­te ting fra hen­des lej­lig­hed. Men han kun­ne ik­ke få ad­gang til lej­lig­he­den, da po­li­ti­et hav­de ud­skift et lå­sen. På dø­ren var der et brev fra po­li­ti­et, hvor de bad kvin­den om at hen­ven­de sig til dem. Den 38- åri­ge ta­ger kvin­den med hen på po­li­ti­sta­tio­nen, som har nøg­len til lej­lig­he­den. Han vil ha­ve hen­de til at for­tæl­le po­li­ti­et en falsk hi­sto­rie, men da po­li­ti­et vil ta­le med hen­de ale­ne, bry­der hun sam­men og for­tæl­ler, hvad der er sket. Og den 38- åri­ge bli­ver ar­re­ste­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.